Образование

Доцент Милена Карчева е новият декан на Факултет „Обществено здраве“ в Плевен

Общото събрание на Факултет „Обществено здраве“ избра нови органи на управление за мандат от 4 години – декан и Факултетен съвет, информират от Медицинския университет в Плевен. Новоизбраният декан на факултета е доцент д-р Милена Карчева, която поема поста от проф. д-р Силвия Янкуловска след два мандата на управление. Доцент Карчева е ръководител на катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. Тя е възпитаник на Медицинския университет в Плевен, лекар с две специалности – „Епидемиология на инфекциозните болести“ и „Хигиена на детско-юношеската възраст“, както и магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Доцент Карчева е член на работна група към Министерство на здравеопазването за изготвяне на проект на Наредба за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести; член на Управителния съвет на Българското научно дружество по епидемиология на заразните и незаразните болести; Председател на комисия за изготвяне на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма по Епидемиология и член на Комисията за провеждане на държавен теоретичен изпит по епидемиология на инфекциозните болести.
Доцент Карчева поема управлението на Факултет „Обществено здраве” за периода 2021 – 2025 година, институционализиран на 12 май 2005 г. като структурно звено на Медицинския университет с мисия е да осигурява обучение и подготовка на студенти от различни специалности, бъдещи професионалисти в областта на общественото здраве и да извършва задълбочени научни изследвания по актуални проблеми. Пред делегатите на Общото събрание тя изложи визията си за развитието на факултета за следващите 4 години, който трябва да запази традициите си и добрите практики, но и да отговори на предизвикателствата на бъдещето. Тя припомни, че с годините разбирането за обществено здраве не променя основната си цел, а именно „постигане на най-високото физическо, психическо и социално ниво на благополучие и дълголетие, съвместимо със знанията и ресурсите, налични в даден момент и място, достижими за всеки член на обществото.” Тази цел е осъзната от правителства, международни неправителствени организации, научни институти и се превръща в неразривна част от политиките за здравеопазване в различните общества. Основно място в тези политики заемат обучаващите институции, в частност факултети по обществено здраве, чиято мисия е подготовка на специалисти, способни да отговорят на нуждите на общественото здраве.
Като акцент в учебната дейност, доцент Карчева постави необходимостта от свързаност и партньорство чрез развитие на съвместни учебни програми и участие в университетски мрежи. А в научноизследователската дейност основна задача е привличане, изграждане и мотивиране на квалифицирани научни кадри, докторанти и млади учени чрез провеждане на Дни на отворените врати на факултетно ниво и изнесени информационни кампании за кариерните възможности във Факултет „Обществено здраве“.
Доцент Карчева се обърна към преподавателите и студентите с думите: „Изправям се пред Вас с ясното съзнание, че изборът на Декан е споделена отговорност на всеки един от нас. Всеки нов избор е възможност за внасяне на нов стил на работа и идеи, предложени в различни платформи.“ За мото на мандатната си програма тя е избрала една мисъл на Джак Ма: „Много по-лесно е да обединявате хората около общи идеи, отколкото около един лидер, който да е той”.

Подобни новини

Back to top button