Услуги

Ще правят първа копка на реконструкцията на надлеза към жк „Сторгозия“

Община Плевен ще проведе на 30 юни 2021 г. (сряда) от 11.00 часа начална пресконференция в Заседателната зала на Община Плевен, ет. III и от 12.30 часа официална церемония „Първа копка“, която ще се състои на обект: „Пътен надлез за жк „Сторгозия“ – гр. Плевен“. Събитията са в рамките на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0004-C01 (№ РД-02-37-44) 10.07.2020 г. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с бенефициент Община Плевен.
Ще бъдат анонсирани източниците на финансиране, целите, дейностите и очакваните резултати по проекта с акцент, оповестяващ предвидените строително-монтажни дейности върху включените обекти за осигуряване на по-добра мобилност, транспортна свързаност, достъпност и логистика и превенция на пътни инциденти.
Проектното предложение третира обекти: „Реконструкция на ул. „Вит“ – от фирма „Изобор“ до кръстовището с ул. „Втора задгарова“; „Реконструкция на ул. „Северна“, включително съоръжения към транспортна техническа инфраструктура, а именно обект: „Реконструкция на пътен надлез за жк „Сторгозия“, гр. Плевен“, с оглед на което ще се постигне и осигури устойчива и екологична градска среда, предлагаща подобрено общо качество на живот с възможности за икономически растеж, развитие на бизнеса и др. чрез интегрираното въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен – развитие на физическата и жизнена среда в града, повишаване на нейното техническо, естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност, в т.ч. за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква постигане на ресурсна ефективност, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени, подобряване състоянието на улична мрежа на Плевен.
Общата стойност на проекта е 3 974 424,43 лева, от които 85 % европейско финансиране и 15 % национално съфинансиране, представляващи 100 %  безвъзмездна финансова помощ.

Подобни новини

Back to top button