ЗемеделиеСтраната

ДФ „Земеделие” преведе близо 10,3 млн. лв. на бенефиценти по ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 10,3 млн. лв. (10 294 641,84 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).
Подпомагане получиха 31 бенефициента, като разпределението по мерки е както следва:
–      по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са изплатени 2 702 556,08 лв. по 7 проекта;
–      по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ са изплатени 2 682 553,90  лв. по един проект;
–      по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са изплатени 4 178 772,39 лв. по 17 проекта;
–      по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 112 255,01 лв. по 5 проекта;
–      по мярка 20 „Техническа помощ“ са изплатени 618 504,46 лв. по един проект.

Подобни новини

Back to top button