Образование

Общото събрание на Факултет „Фармация“ преизбра професор Тони Веков за декан

Професор Тони Веков е първият декан на най-младото структурно звено в структурата на Медицинския университет в Плевен – Факултета по фармация. На Общото събрание от преподаватели, студенти и докторанти, провело се на 23.06.2021 г., професор Веков бе преизбран за следващия мандат на управление от 4 години – от 2021 до 2025 г. Той е професор в катедра „Технология на лекарствените форми и социална фармация”. Води лекционни курсове пред студенти по медицина, бакалаври по здравни грижи и магистри по здравен мениджмънт. Научните интереси на професор Веков са насочени към реформите и управлението на здравните системи; ефективност на здравните услуги; организация и управление на кардиологичната помощ; здравноосигурителни системи и развитие на здравното осигуряване в България и лекарствена и реимбурсна политика.
През изтеклия първи мандатен период (2016 – 2020 г.) Факултетът се утвърждава на картата на фармацевтичното образование в България със своята иновативност и бързи темпове на развитие. През 2019 г. е получена първата отлична програмна акредитация за специалност „Фармация“ с обща оценка 9.06 (при максимална 10) със срок на валидност шест години и с увеличен капацитет от 300 на 450 студенти. В края на 2021 година предстои да се дипломира първият випуск магистър-фармацевти на Медицински университет – Плевен.
Мисията на Факултет „Фармация“ се реализира в обучението на студенти по специалността ”Фармация”, насочено към формиране на висококвалифицирани специалисти за осъществяване на фармацевтични грижи, научни и експертни дейности с цел поддържане и подобряване на общественото здраве в областта на промоцията на здравето, профилактиката и контрола на заболяванията. Професор Веков заяви, че през следващия втори мандат ще работи за неговото утвърждаване като образователен и научен център с национално значение за подготовка на кадри с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Фармация”. Целта е удовлетворяване на дългосрочните нужди на фармацевтичния сектор чрез изграждане на специалисти в областта на фармацевтичното производство, клиничните изпитвания, лекарствената бдителност, фармацевтичния маркетинг, регистрационните процедури, лекарствената политика и оценката на здравните технологии.
Представяйки визията си за развитието на Факултета по фармация през следващите 4 години на управление, професор Веков наблегна на приоритетите в различните направления на дейност. В учебно-преподавателската дейност фокусът ще бъде поставен върху включване на нови свободноизбираеми и факултативни курсове с цел изграждане на специалисти, необходими за съвременното развитие на фармацевтичната индустрия и регулация в сферите на клиничните изпитвания на лекарствените продукти, фармацевтичните биотехнологии, европейските регистрационни процедури, оценката на здравните технологии, лекарствената политика, ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти, постмаркетинговите проучвания и проследяването на лекарствената безопасност, маркетинга и промоцията на лекарствените продукти, клиничната фармация. Ще се провежда целенасочена политика за подбор, привличане и задържане на перспективни кадри с доказани качества, включително мотивиране на изявени студенти за преподавателска дейност и научноизследователска работа. Ще се разработят съвместни учебни програми с чуждестранни университети за обучение на студенти и млади преподаватели в различни образователни степени и форми. Деканът се ангажира с осигуряване на възможности за специализации в сътрудничество с различни европейски научни дружества.
В научноизследователската дейност на Факултет „Фармация“ професор Веков очерта бъдещото развитие на кадровия потенциал в следните научни направления: технологии, процеси и апарати във фармацевтичното производство и биофармация; предклинични и клинични изпитвания на лекарствени продукти; оценка на здравните технологии; маркетингови изследвания на фармацевтичните пазари; фитохимични и биотехнологични методи за получаване на биологично активни вещества; въвеждане на нови здравни технологии в клиничната практика за оптимизиране на клиничната практика за оптимизиране на клиничната ефикасност, безопасност и финансовите разходи; проследяване на лекарствената безопасност и фармакоепидемиология; фармацевтични грижи и рационална лекарствена употреба.
В обществено-ориентираните дейности ще се работи за утвърждаване на Факултета по фармация към МУ-Плевен като водещ консултативен партньор на държавните органи – Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Национален център по обществено здраве и анализи – по въпроси, свързани с лекарствената политика и нормативната регулация.

Подобни новини

Back to top button