ЗемеделиеСтраната

Ръководство в помощ на бенифициентите по Програмата за развитие на селските райони

От Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изготвиха „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР 2014 – 2020), съобщиха от институцията. То е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г. и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.
В ръководството се описват процедурите, които трябва да бъдат приложени от бенефициента, за да се осигури ефективно управление на договора:
– Основни стъпки за изпълнение на договорите;
– Изменения в договорите;
– Спазване на условията на договора;
– Отчитане на напредъка при изпълнение на договорите;
– Комуникация със съответните институции;
– Провеждане на процедури за определяне на изпълнител и изпълнение на договори с изпълнители;
– Документооборот и поддържане на система за съхраняване на информацията по договорите за безвъзмездна финансова помощ;
– Установяване на нередности.
Ръководството ще бъде изпратено по e-mail на бенефициентите по ПРСР 2014 – 2020 г. с действащи договори в ИСУН 2020.
То е част от предприетите мерки за подобряване на дейността на фонда чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата по Програмата за развитие на селските райони. Ръководството е публикувано на dfz.bg, както и на eufunds.bg.

Подобни новини

Back to top button