Политика

До края на април 2022 г. старото депо за отпадъци край Буковлък трябва да бъде закрито

На 13.07.2021 г. Община Плевен чрез начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“ ще даде старт на строително-монтажните работи в изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен”. Проектът е финансиран по Процедура № BG16M1OP002-2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” Бенефициент е Община Плевен, а общата стойност на проекта е 12 241 909,84 лв., от които: Европейски фонд за регионално развитие – 10 405 623,36 лв. и Национално съфинансиране – 1 836 286,48 лв.
Проектът е със срок от 28.05.2020 г. до 28.04.2022 г.
С реализацията на проекта ще се постигне намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него; Намаляване на рисковете за човешкото здраве; Постигане съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Подобни новини

Back to top button