Услуги

Кабинетът реши за имоти в Плевенско и Ловешко по трасето на АМ „Хемус“

Правителството е взело днес решения за разпореждане с имоти.
Едно от тях е за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждане на автомагистрала „Хемус“. Те се намират в землищата на с. Бохот, област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, област Ловеч, и са определени съгласно одобрени подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасето.
Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Подобни новини

Back to top button