ПолитикаСвета

Можете да се включите в публичните обсъждания на новите европрограми

Регламентите на ЕС, регулиращи Европейските структурни и инвестиционни фондове и тяхното управление вече са публикувани, което означава, че държавите членки могат да изпращат своите споразумения и програми за одобрение от ЕК. Подписването на Споразумението за партньорство е условие за одобрението на отделните програми.
За България това са
Програма за образование
Програма за развитие на човешките ресурси
Програма за храни и/или материално подпомагане
Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация
Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията
Програма „Околна среда“
Програма за развитие на регионите
Програма за транспортна свързаност
Програма за техническа помощ
Програма за морско дело, рибарство и аквакултури
Публичните консултации и общественото обсъждане на проектите на стратегическите и програмните документи са важни стъпки към одобряването им на национално ниво и официалното им изпращане към службите на Европейската комисия, отбелязват от Областния информационен център в Плевен.
От там предоставиха на медиите основна информация по пет от новите програми:

Документ
Обществено обсъждане
Акценти
Споразумение за партньорство (СП) между РБ и ЕК за програмния период 2021-2027 г.
Запис от публичното обсъждане на проекта на Споразумението можете да гледате на https://www.youtube.com/watch?v=t8LXAPIwA78
Националният стратегически документ, който очертава основните приоритети за изпълнение на кохезионната политика на ЕС и общата политика в областта на рибарството през новия програмен период 2021–2027 г. С него се поставя и рамката за управление на средствата от европейските фондове в България.
Програма за образование 2021-2027 г.
на 28 юли 2021 г. (сряда) от 10:00 дистанционно

Желаещите да участват в общественото обсъждане се регистрират до 27.07.2021 г. на електронен адрес [email protected], като посочат имена, електронна поща и дали желаят да се включат като граждани или представители на институция/фирма.

До 09.08.2021 вкл. бележки, становища и предложения по проекта на:https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6179
Индикативен бюджет от над 1,9 млрд. лв.от които близо 1 млрд. 539 млн. лв. от ЕСФ+. Подкрепата ще е насочена към всички образователни етапи и е структурирана в:

Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ – ранно детско развитие, намаляване на агресията в училище и утвърждаване на положително социално поведение, подкрепа за ученици, които не говорят български език, продължава инициативите за ограмотяване на възрастни;

Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“ – подкрепа за ефективното прилагане на компетентностния модел, както и на алтернативния достъп до учителската професия;

Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ – средно професионално и висше: гъвкаво планиране на професионалното образование, дуално образование и във висшето, партньорство с бизнеса;
Програма за развитие на човешките ресурси (ПРЧР) 2021-2027
До 12 август 2021 г. обществено обсъждане на последната версия на проекта за Програмата:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6192
Индикативен бюджет 3 874 637 388 лв.

Планира се да бъдат обхванати близо 850 000 души чрез мерки в три основни направления –развитие на пазара на труда и уменията, подкрепа за социално включване и младежка заетост. Предприемачите, стартиращи собствен бизнес, вкл. социални предприятия, както и младежите ще имат по-добри възможности за развитие и включване в икономиката на страната.
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
До 12 август 2021 г. всеки заинтересован може да даде обратна връзка попоследната версия на проекта на Програмата.
Писмени предложения и становища по проекта на програмата могат да се изпращат на имейл: [email protected]

https://asp.government.bg/en/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g
Индикативен бюджет 411 702 215,00 лв.

Предвижда подкрепа за над 600 000 нуждаещи се

Досега и продължавапомощ от хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд;

Ново:

Пакети с хигиенни материали,

най-необходимите продукти за новородени – за 10 хил. новородени за първата година от отглеждането им,

ваучери за детска кухня за деца до 3 г.;

Фокус и към съпътстваща подкрепа, съобразена с индивидуалните нужди, за трайно преодоляване на социалната изолация и бедността.
Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) 2021 – 2027 г.
 
Индикативен бюджет 1 171 956 517 евро

Водеща роля при определянето и координирането на бъдещите мерки за научни изследвания и иновации ще има Държавната агенция за научни изследвания и иновации.

Създаване на благоприятни условия за по-високо технологично развитие, привличане на водещи учени и развитие на млади кадри,ефективно използване на съществуващите научноизследователски и иновационни ресурси. Програмата ще продължи да подпомага развитието на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, създадени в рамките на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Осигуряване на високо ниво на киберсигурност; Насърчаване на пазарната ориентация и бизнес уменията в публичните висши училища и научни организации, провеждащи научни изследвания.
Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г.
На 27 юли заседание на тематичната работна група

https://opic.bg/opik/nov-programen-period-2021-2027-g
Индикативен бюджет близо 1,7 млрд. евро

Фокус върху малките и средните предприятия – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии, социални предприятия, нови високотехнологични предприятия; Развитие на кръговата икономика

Подобни новини

Back to top button