СтранатаУслуги

Актуални възмножности за подпомагане от европейските фондове

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН2020) могат да бъдат разгледани всички отворени за кандидатстване процедури и необходимите документи, информира Николета Минчева от Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен.
До 30.09.2021 г. земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3/1999 г. без прекъсване през последните 36 месеца със стандартен производствен обем на стопанството не по-малък от 8 000 евро, както и групи или организации на производителимогат да кандидатстват за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.(BG06RDNP001-4.012)
Предвидени са безвъзмездни средства в размер на 431 997 104, 00 лева. В резултат на финансовата подкрепа се очаква да се повишава конкурентоспособността на земеделските стопанства, да се осигурят възможности за заетост, да се създадат по-добри условия за труд в стопанствата, да се насърчат биологичното производство и внедряването на иновативни производствени технологии, на цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизирането на работните процеси, да се стимулира сдружаването сред земеделските стопанства.
Минималният размер на помощта, за която може да се кандидатства, е 29 337 лв., а максималният – 2 933 700 лв. Финансовата подкрепа е до 50% за проекти с допустими разходи до 1 955 800 лв. и до 35% за проекти от 1 955 800 лв. до 2 933 700 лв., като може да се увеличава в определени случаи, описани в Условията за кандидатстване.
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за създаване на трайни насаждения и/или СМР, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, до 36 месеца от подписването на договора.
Всички документи за кандидатстване и информация са публикувани на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6a2da899-7587-42d9-9b7f-b095a88282cb.
От 20 юли до 26 септември 2021 г. е отворена за кандидатстване процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания – 2“ от Оперативна програма „Околна среда“. Юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), общини, научни институти, висши училища и структури на МОСВ и МЗХГ могат да кандидатстват за безвъзмездно подпомагане. Допустимите местообитания и мерки са описани в Приложение 1 към Условията за кандидатстване. В област Плевен се намира защитената зона BG0000396 Персина, а мерките, които трябва да се предприемат са свързани с премахване на сметищата и изоставени/разрушени сгради и регулиране на пашата.
За допълнителна информация и консултации можете да търсите ОИЦ – Плевен.

Подобни новини

Back to top button