Политика

Общински съвет – Плевен заседава на 29 юли по 28 точки

Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание в четвъртък /29 юли/ от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включва 28 предложения, разгледани предварително и в заседания на постоянните комисии. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/
Първа точка в дневни ред е обсъждане на предложение за изменения в общинската Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен. Причините, налагащи промените, са приетите от 44-то Народно събрание изменения в Закона за устройство на територията, касаещи разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти. С промените в закона е създаден нов член, с който се регламентира поставянето на преместваеми обекти върху имоти и обекти – публична общинска собственост, въз основа на разрешение, издадено от кмета на Общината. Промените са наложителни и от гледна точка предотвратяване на нещастни случаи от престъпна безотговорност при изпълнение на временни връзки към преместваеми съоръжения.
Съветниците ще гласуват предложение и за съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ”, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг. Заемът е във връзка необходимостта от оборотни средства за текущи плащания, свързани с изпълнение на проекта за осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2, и за окончателно разплащане в размер до 2 300 547 лв. по него. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”.
Предварителният дневен ред за юли включва обсъждане на предложение за промени в ръководния състав на две от постоянните комисии – ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“, след което местният парламент ще разгледа точка за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в детски и учебни заведения. Във връзка с изтекли срокове на договори за училищни столове, са постъпили предложения от директори за провеждане на конкурсна процедура. Съгласно общинската Наредба №7, части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след организиране и провеждане на публичен търг или конкурс, за което се изисква решение на Общинския съвет.
Пета точка е предложение за разкриване на две щатни бройки за медицински специалисти в здравни кабинети в ДГ „Щастливо детство“ – централна сграда и филиал „Приказен свят“ в Плевен, който е открит през 2015 г. В писмо до общинската администрация, директорът на заведението уведомява, че към момента в градината има само две медицински сестри като наличните щатове не покриват работния график. През учебната 2020/2021г. градината е посещавана от 222 деца. Общият брой медицински специалисти в Плевен, назначени до момента в здравни кабинети на училища и детски градини, е 64 – 17 от тях обслужват училищата, а 47 – детските градини.
Юлската сесия на Общински съвет – Плевен включва още: Обсъждане на нова схема за разполагане на рекламно-информационен елемент (билборд) публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен; Предложение за продажба на общински недвижим поземлен имот в жк „Кайлъка“; продажба на застроен общински недвижим имот в с. Пелишат, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построена върху него сграда; Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дружество на писателите“ – Плевен, върху част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул. „Любен Каравелов“ №3а в Плевен; др.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 29 юли, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен –  https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 29.07.2021г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-29072021-g

Подобни новини

Back to top button