Политика

Плевенските старейшини единодушно гласуваха за нов кредит от ФЛАГ

Единодушно, с 40 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проекта “Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Решението бе прието след дебат по предложението в залата и разяснения по него, направени от кмета на Общината Георг Спартански в качеството му на вносител.
В бюджета на Община Плевен за 2021 г., приет с Решение №461 през февруари тази година от Общинския съвет е определен лимит за поемане на нов общински дълг чрез ФЛАГ /максимален размер/ – 10 000 000 лв. Във връзка с изпълнение на дейностите по договора за проекта “Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, е установена необходимост от оборотни средства за текущи плащания на дейностите, свързани с изпълнение на проекта, и за окончателно разплащане по него в размер до 2 300 547,01 лв. Това налага и днешното решение за съгласие.
Определените от Общински съвет – Плевен параметри за дълга са:
–         максимален размер – 2 300 547 лв.;
–         вид на дълга – краткосрочен, с договор за общински заем;
–         срок за погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване;
–         източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта и от собствени бюджетни средства.
С т.2 в същото решение местният парламент възлага и делегира права на кмета на Общината да подготви и подаде искането за кредит в ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Подобни новини

Back to top button