ПолитикаТърговия

Приеха промени в наредбата за поставяне на преместваеми обекти в община Плевен

Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината. Предложението влезе като първа точка в юлското заседание на местния парламент и прието с 39 гласа „за“. Съветниците заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като сесията се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет https://obs.pleven.bg/
Общинската Наредба №15 определя видовете, предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на преместваемите обекти в общината. Приетите от Общинския съвет промени в документа обхващат нормите, регламентиращи реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху поземлени имоти – общинска, държавна и частна собственост, които не са трайно свързани със земята. Причините за тези изменения са приети от 44-то Народно събрание изменения в Закона за устройство на територията, касаещи разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти. С промените в закона е създаден и нов член, който регламентира поставянето на преместваеми обекти върху имоти и обекти – публична общинска собственост, въз основа на разрешение, издадено от кмета на Общината. Промените са наложителни и заради промяна в нормативната база и отмяната на наредби, уреждащи изискванията за поставяне, на които трябва да отговарят преместваемите обекти.
След направените промени разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане ще се издават въз основа на схеми и проектна документация, одобрени от Главния архитект на Общината.
Допълнен е и списъка на преместваемите обекти в общината по вид и предназначение, като в посочените в чл. 6, ал.5 са добавени и: зарядни колонки за електрически превозни средства.
Промените в Наредба №15 влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

Подобни новини

Back to top button