Пазар на труда

Безработицата в Плевен е 5,12%, има завишено търсене на служители с квалификация и умения

В края на юни 2021 година регистрираните безработни в Бюро по труда в Плевен са 3 367, съобщават от институцията. Спрямо месец май намалението е със 265 лица и към днешна дата тази тенденция продължава.
Равнището на регистрираната безработица в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) – Плевен е 5,12%. Около 25% от регистрираните безработни са с продължителност на регистрацията между 6 и 12 месеца. С 0,83% се е увеличил делът на продължително безработните лица, устроени на работни места на първичния пазар на труда.
За първите 6 месеца на 2021 са разкрити почти 1800 нови работни места на първичния трудов пазар. Наблюдава се завишено търсене на служители с квалификация и умения.
Към момента в ДБТ предлагат 3 нови услуги – Консултация и менторство след започване на работа, Семеен трудов консултант и Мобилно бюро по труда. От институцията съобщават, че са се утвърдили и услугите за по-успешно включване и усвояване на умения за участие на пазара на труд, като индивидуално професионално ориентиране, групово професионално ориентиране и мероприятия за повишаване мотивацията на безработните лица. От началото на годината са проведени близо 60 Ателиета за търсене на работа, в които са взели участие над 170 младежи. ДБТ предлага голям пакет услуги за безработни от уязвимите групи – младежи до 29 г., лица от специализираните институции, продължително безработни лица, лица с нисък образователен ценз и без квалификация, хора с увреждания, лишавани от свобода и др.
През 2021 г. ДБТ работи активно и по утвърдените през годините действащи проекти:
По проект „Нова възможност за младежка заетост” са подадени 12 заявки за 44 работни места. Сключени са 12 договори. Устроени на работа са 24 младежи. Действащите договори са 39.
По Проект „Обучение и заетост на младите хора” Компонент II има 1 действащ договор.
19 са действащите договори по Проект „Обучение и заетост” Компонент II.
Сключени са 52 трудови договора с детегледачи и са подписани 52 тристранни споразумения по проект „Родители в заетост”.
Продължава работата по мерките за противодействие на последиците от COVID 19 кризата:
Към 30.06.2021 г. по проект „Заетост за теб” са сключени 206 договора за наемането на 344 лица.
От началото на 2021 по ПМС 151/ 03.07.2020 г. изм. с ПМС 416/ 30.12.2020 г. средства са получили 66 работодатели, вече одобрени през периода октомври – декември 2020 г., което е осигурило запазване на заетостта на 3 687 техни служители. Одобрени са и заявления от още 17 нови работодатели, които са запазили заетостта на още 662 работници.
До 15.06.2021г. по ПМС 151/ 03.07.2020 г. изм. с ПМС 93/ 18.03.2021 са подадени 54 заявления за 3 639 лица. Одобрени са 53 заявления за удължаване на срока за получаване на средства за запазване заетостта на 3 629 работници и 6 заявления на работодатели, кандидатстващи за първи път за 122 работници.
По проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” са подадени 14 заявления за компенсации за запазване на заетостта на 399 работещи лица.
По проект „Запази ме“ е предоставена подкрепа за запазване заетостта на 1066 работници и служители.
Към настоящия момент в Бюро по труда – Плевен има 86 обяви за 260 свободни работни места – в образованието, ресторантьорството, услугите, както и за лекари, медицински сестри, акушерки, строители, монтажници.
За по подробна информация интересуващите се могат да се обръщат към Бюро по труда – Плевен на ул.”Александър Стамболийски” №1, ет.4, към филиал Славяново, както и на официалната страницата на Агенция по заетостта.

Подобни новини

Back to top button