ПроизводствоСтраната

ДФ „Земеделие“ изплати над 264 000 лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

ДФ „Земеделие“ изплати над 264 000 лв. по два проекта от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
Първият проект, по който са преведени 197 604 лв., е по мярка 1.1 “Производствени инвестиции в сектор рибарство и аквакултурите” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Пазарджик”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на пристройка за филтърни системи за производство за рибовъдно производство, намиращо се в местност “Грахорлива дъмга“, общ. Пазарджик.
Пристройката включва шест броя седиментни филтри с метод на пречистване на водата – седиментация (утаяване) и един брой филтър утаител. Инвестицията ще доведе до многократно използване на необходимата за нуждите на производството вода. Това ще допринесе до повишаване на ресурсната ефективност на дружеството, респективно – до постигане на принципите на хоризонталните политики на Европейския съюз по отношение на опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменение на климата. Финансираният проект има за цел увеличаване капацитета на филтрационните мощности на предприятието.
По втория проект са изплатени 66 500 лв. по мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна – район Аспарухово – Белослав – Аксаково”. С безвъзмездната финансова помощ се реализират две инвестиции. Първата е за закупуване на мобилна автономна система за очистване на въздуха от фини прахови частици.
С втората инвестиция се изгражда център за мониторинг с автономно захранване в подводница „Слава“, която от 2010 г. е превърната в музей. Тя ще бъде изградена чрез използване на информационни технологии (дигитализация) на културно морско наследство. Средствата са насочени за изготвяне на триизмерен модел отвън на подводницата. Основните цели на проекта са насочени към дейности за запазване, поддържане и подобряване на околната среда, както и на културното морско наследство. Те ще доведат до подобряване на потенциала за растеж на територията на МИРГ Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково.

Подобни новини

Back to top button