Политика

Съветниците предстои да разгледат в комисии точките от дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет в Плевен

Постоянните комисии в Общински съвет на Плевен се събират за заседания следващата седмица, дни преди предстоящата сесия за август на местния парламент. Комисиите ще заседават на 23 и 24 август, понеделник и вторник, в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки.
23 август, понеделник
ПК по „Стопанска политика и транспорт“ заседава от 13 часа по дневен ред от шест точки. Заседанието ще започне с обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен /2018 – 2020 г./ и на концесионните договори за 2020 г., след което ще бъдат представени справки за актуалното състояние на търговските дружества с общинско участие към 30 юли тази година. Финансови отчети внасят общинските фирми „Инжстрой“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Тибор“ ЕАД, „Паркстрой“ ЕООД, ДКЦ II и ДКЦ III. Три от дружествата – „Инжстрой“, „Тролейбусен транспорт“ и „Тибор“, представят и протоколи от проведени конкурси за избор на експерт – счетоводители. От „Тибор“ е внесена и справка за влиянието на ограничителните мерки във връзка с разпространението на COVID-19 върху финансовото състояние на фирмата през първото полугодие на годината.
ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ заседава от 14 часа. Съветниците ще обсъдят предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорт на стадион „Плевен“ за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение „Общински футболен клуб Спартак Плевен”. Стадионът е със статут на частна общинска собственост и се състои от футболен терен, лекоатлетическа писта, трибуни и сгради, заедно с урегулиран поземлен имот, отреден за стадион, паркинги и озеленяване. По кадастрална карта имотът е с площ 52 095 кв.м. С решение от юни 2020 г. на Общинския съвет и договор от август същата година, стадион „Плевен“ е предоставен на Сдружение „Общински футболен клуб Спартак Плевен” за срок от 1 година. В общинската администрация е постъпило предложение от председателя на Управителния съвет на Сдружението за подписване на нов договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на стадион „Плевен“ на ОФК „Спартак Плевен“, във връзка с участието му в първенството на Трета футболна лига.
ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ заседава от 17 часа. Комисията ще се запознае с Обобщения доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 – 2020 г.) и План за действие на Община Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 г.), ще разгледа и предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения. В дневния ред е включена и точка за предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ – Плевен на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда на ул. „Парашкев Цветков“ №35.
24 август, вторник
ПК по „Младежки дейности и спорт“ заседава от 14 часа в стая 70 в сградата на Община Плевен. Свикването на комисията този месец е свързано с постъпилото предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорт на стадион „Плевен“ за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение „Общински футболен клуб Спартак Плевен”.
ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ се събира от 14:30 часа в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки. Съветниците ще разгледат предложение за приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци. Ще бъдат обсъдени и точки, касаещи уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложението на действащи подробни устройствени планове за имоти в Плевен и в Радишево, както и разрешения за изработването на проекти за ПУП-ове за поземлени имот с в местностите Табакова чешма и Стража. На вниманието на комисията ще стои и постъпила колективна жалба от живущите на ул. „Григоре Йон“ и ул. „Струма“ в Гривица.
ПК по „Бюджет и финансова политика“ се събира от 15 часа по дневен ред от 13 точки. Пред съветниците ще бъдат представени доклади за актуалното състояние на търговските дружества с общинско участие към 30.06.2021 г., както и протоколи от проведени конкурси за избор на експерт – счетоводители за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Комисията ще разгледа също: предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения; продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда по плана на гр. Плевен; предложение относно уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложението на действащ Подробен устройствен план – План за улична регулация на незастроени урегулирани поземлени имоти по плана на Радишево.
ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ заседава от 16 часа по 8 точки. Сред тях са: Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ – Плевен, на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда на ул. „Парашкев Цветков“ №35 в града; предложения за продажби на застроени общински недвижими имоти; Колективна жалба от живущите на ул. „Григоре Йон“ и ул. „Струма“ в Гривица.
ПК по „Здравеопазване и социална политика“ заседава от 17 часа. Комисията ще разгледа предложение за приемане на Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 г. – 2020 г.) и План за действие на Община Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 г. – 2030 г.). Дневният ред включва също преписка за опрощаване на несъбираеми задължения към държавата, както и две заявления за отпускане на еднократни финансови помощи за лечение. Ще бъдат разгледани и преписките за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 18 август тази година.
Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. август, са публикувани в интернет на https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yuli-2021-gbg-1.

Подобни новини

Back to top button