Общинска и държавна администрацияУслуги

COVID пандемията е повлияла върху дейността на всички общински фирми, става ясно от отчетите им за първото полугодие

Финансови анализи, придружени с отчети за приходите и разходите за първото полугодие на годината, представят този месец в комисии в Общинския съвет шестте общински дружества в Плевен, съобщават от общинската администрация.
Финансови отчети към 30.06.2021 г. са внесли: ДКЦ II, ДКЦ III, „Инжстрой“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. От „Тибор“ е представена и справка за влиянието на ограничителните мерки във връзка с COVID-19 върху финансовото състояние на фирмата за първото полугодие.
В информацията за актуалното състояние на „ДКЦ II – Плевен“ се посочва, че фирмата е в добро финансово състояние, няма задлъжнялост към фирми и държавни институции и редовно изплаща възнагражденията на работниците и служителите си, като превежда в срок осигуровки и данъци. Дружеството завършва второто тримесечие на годината със счетоводна печалба от 9572,12 лв. Инвестиционна програма до края на годината предвижда закупуване на нова апаратура – ехограф, имунологичен анализатор, апарати за физиотерапия, велоергометър, лабораторна центрофуга, С-рамо, комплект автоматични пипета, инвестиции в материалната база, обучителни курсове за персонала, ремонт на електрозала и салон ЛФК. Предвижда се и разширяване на медицинската дейност чрез нови видове медицински услуги и нови партньори, както и предоставяне на изнесени медицински услуги.
В отчета на „ДКЦ III Плевен“ е записано, че здравното заведение вече 21 години се развива устойчиво на пазара на медицински услуги, като цялостната му дейност е насочена към задоволяване потребностите от здравни услуги на пациентите. Пандемията на COVID-19 е поставила неочаквани предизвикателства пред цялостната система на здравеопазването, което е наложило извънредни мерки за преодоляване на всички негативи в здравен и икономически аспект и за „ДКЦ III Плевен“ ЕООД. В структурата на приходите за това шестмесечие – 97.5% са от медицински дейности, от тях по договор с РЗОК Плевен – 89.6 % , от директни плащания на физически и юридически лица и около 8.0%. Приходите от наематели и финансиране са 2.4%. Приходите като цяло имат ръст спрямо същият период на 2020г., с 183х.лв., или с 22%
Общинска фирма „Инжстрой“ представя баланс и отчет за актуалното си състояние, заедно с удостоверение от НАП, че дружеството няма финансови задължения, няма просрочени задължения и към държавата, персонала, лизингови компании и банки. Средносписъчният състав на фирмата към 30 юни тази година е от 92 човека. Приходите за бъдещи периоди и финансирания са в размер на 549 000 лв.
Фирма „Паркстрой“ отчита, че през второ тримесечие на 2021 г. има реализирани нетни приходи от услуги и продажба на продукция от Оранжерия в размер на 639 077,24 лв., в това число от Община Плевен 623 253,41 лв. За периода от 1 януари – 30 юни 2021 г. отчетените приходи от услуги и продукция са в размер на 913 589,21 лв., в това число от Община Плевен 892 790,42 лв. През отчетният период фирмата е извършвала: поддържане на дървесно-храстовата растителност, почистване на зелени площи, алейна мрежа и детски площадки, лятно зацветяване, ремонт на детски площадки, почистване и поддържане на парк „Кайлъка“, както и изработване и монтаж на пейки в парка, окосяване на Гробищни паркове, почистване деретата на Гривишка бара, река Тученишка и по ул. „Ген. Колев“.
Фирма „Тролейбусен транспорт“ отчита, че към 30 юни тази година броят на превозените пътници е 7 283 554 – от тях с билети 1 616 754, с абонаментни карти – 5 666 800. Пътуващите с билети са се увеличили с 11.05%, спрямо 2020 г., а с абонаментни карти намаляват с 13.27% спрямо същия период на 2020 г. Поради наложените в страната противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 и решение в тази връзка на Общинския съвет от 03.12.20 г., бяха направени промени в общинската транспортна схема и намалени разписанията. В резултат на това от транспортната фирма отчитат намаления в броя на пътуващите за периода януари – юни 2021 г. с 8.83%, спрямо същият период на 2020 г.
Справка за възрастовата характеристика на пътниците за изминалото полугодие показва, че най-голям е броя на пътуванията на възрастни граждани над 70 години от всички пътуващи с абонаментни карти за цялата градска мрежа – 24 934 бр. карти за 90 780.01лв. /без ДДС/. След тях се нареждат броя на пътуванията на възраст от 65 до 70 г. – 9 436 бр. карти за 41 629.99 лв./без ДДС/, а на последно място са броя на пътуващите до 65г. – 1784 бр. за 14586.67лв. /без ДДС/.
Общинската фирма „Тибор“ е посочила в отчета си, че въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 са оказали силно влияние върху приходите на дружеството за изминалото полугодие. В изпълнение на заповеди на министъра на здравеопазването, на цялата територия на общинския пазар, управляван от „Тибор“, бе преустановявана за продължителни периоди от време през 2020 и 2021 г. работата на всички търговски обекти, освен магазините за хранителни стоки, аптеките и търговските маси в зеленчуковия пазар. Със заповед бе преустановено и провеждането на неделния пазар пред стадион „Плевен“, считано от 15.03.2020 г. до 19.06.2021 г. С цел облекчаване на местния бизнес със свои решения от януари и април Общинският съвет на Плевен освободи и изцяло от задължение за заплащане на наемни вноски наемателите на търговски обекти в сгради, преместваеми съоръжения и терени, собственост на „Тибор“, които са преустановили дейността си вследствие на ограниченията. По тази причина за 6-те месеца на периода дружеството не е събирало договорените приходи по договорите за наем за затворените обекти за около 2,5 месеца, посочват от фирмата.
Всички финансови отчети, внесени от общинските фирми за изминалото полугодие, са публикувани на страницата на Общински съвет – Плевен https://obs.pleven.bg/, в материалите за заседание на двете постоянни комисии, които ще ги разглеждат – ПК по „Стопанска политика и транспорт“ и ПК по „Бюджет и финансова политика“ / https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yuli-2021-gbg-1/.

Подобни новини

Back to top button