Политика

Дневният ред на заседанието през август на Общинския съвет в Плевен съдържа 20 точки

Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание на 26 август 2021 година, четвъртък, от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, съобщават от общинската администрация. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg.
Предварителният дневен ред на настоящата сесия включва 20 предложения, първото от тях – присъждане на званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ на олимпийските шампионки Ивет Горанова и Стойка Кръстева и техните треньори Ангел Ленков и Борислав Георгиев. На свое заседание, проведено на 16 август, Комисията по чл.39, ал.1 от Наредба №11 на Общинския съвет за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен” разгледа предложението от Георг Спартански – кмет на Община Плевен, относно присъждане на званието на двете ни олимпийските шампионки и техните треньори. След обсъждане, Комисията подкрепи предложения проект за решение и предлага на Общинския съвет да го утвърди в решение.
Този месец пред местния парламент ще бъде представен Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 – 2020 г.) и План за действие на Общината за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 г.). Областна администрация – Плевен е разработила Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021 – 2030 г./, която представлява стратегически документ в няколко основни направления. Стратегията е приета на заседание на Областния съвет, проведено на 18.06.2021 г. в Плевен и утвърдена със заповед на областния управител. Изискванията за общините, в смисъла на регионалното планиране, се отнасят до разработването на планове за действие, които следват изпълнението на поставените цели и приоритети в Областната стратегия.
Общински съвет – Плевен, предстои да вземе решение и по предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорт на стадион „Плевен“ за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение „Общински футболен клуб Спартак Плевен”. Стадионът е със статут на частна общинска собственост и се състои от футболен терен, лекоатлетическа писта, трибуни и сгради, заедно с урегулиран поземлен имот, отреден за стадион, паркинги и озеленяване. По кадастрална карта имотът е с площ 52 095 кв.м. С решение от юни 2020 г. на Общинския съвет и договор от август същата година, стадион „Плевен“ е предоставен на Сдружение „Общински футболен клуб Спартак Плевен” за срок от 1 година. В общинската администрация е постъпило предложение от председателя на Управителния съвет на Сдружението за подписване на нов договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на стадион „Плевен“ на ОФК „Спартак Плевен“, във връзка с участието му в първенството на Трета футболна лига.
Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда на ул. „Парашкев Цветков“ №35, е под номер 6 в дневни ред на съветниците. Имотът се ползва за организираното хранене на учениците в училището по силата на договор от 21.04.2011г., сключен за срок от 10 години. От учебното заведение желаят този договор да бъде продължен. Ще бъде разгледано и предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост и в учебни заведения на територията на града – постъпилите предложения са от СУ „Иван Вазов“ и Общоградското средношколско общежитие.
Заседанието на 26 август включва още: Одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018 – 2020 г.) и на концесионните договори за 2020 г.; Приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци; Продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда в Плевен; Разрешаване изработването на проекти за подробни устройствени планове; др.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 26 август, са публикувани в интернет на https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-26082021-g.

Подобни новини

Back to top button