ЗдравеНаука

Медици от Плевен ще изследват причините за развитие на карцинома на маточната шийка

Екип от учени на Медицинския университет в Плевен и университетски болници в Плевен и в София разработи проект за изследване на причините за възникване на карцинома на маточната шийка (КМШ) при различни групи пациентки, както и тяхната преживяемост след оперативно лечение, съобщават от Университета. Проучването е мултидисциплинарно, като в него ще се включват различни специалисти – лекари, изследователи, патолози, гинеколози, научни работници на различни етапи от кариерното си израстване – студенти, докторанти, млади и опитни учени. Екипът е в състав: Мариела Борисова Василева-Славева, дм; Ася Андрианова Консулова-Кирова, дм; чл.-кор. проф. Григор Ангелов Горчев, дмн; проф. Славчо Томов Томов; дмн, проф. Савелина Любенова Поповска, дмн; доц. Иван Недков Иванов, дм; Ангел Йорданов; Тереза Бранимирова Динева; Полина Дамянова Димитрова; Светлана Александровна Матева; Стоян Георгиев Костов; Константина Каракадиева; Николай Николаев Генов и Хайделинде Фигъл, дм.
Проектът „Механизми на модулиране на имунния отговор в тумора и неговата микросреда за дефиниране на прогностични групи и оптимизиране на лечебния алгоритъм при пациенти с карцином на маточната шийка“ е преминал успешно процедура по оценяване и е класиран сред деветте одобрени в направление медицински фундаментални науки. През юли 2021 г. бе подписан договор с Фонд „Научни изследвания“ за финансиране в размер на повече от 130 000 лв. за изследване в срок от три години на причините за рака на маточната шийка и преживяемостта на пациентките след оперативно лечение.
Трима изследователи от чуждестранни институции също са включени в настоящия проект, което ще повиши разпространението на резултатите и ще създаде основата за бъдещи колаборации между Медицинскив университет в Плевен и други европейски институции. Ще се предостави възможност на двама млади учени за посещение в биобанката на Отделението по Акушерство и гинекология на Медицинския университет в Инсбрук, Австрия. Резултатите от проучването ще бъдат представени на национални и международни форуми и публикувани в международно признати списания, което ще повиши конкурентоспособността на членовете на изследователския екип и ще бъде от голяма полза за научната репутация на Медицински университет – Плевен.
Д-р Ангел Йорданов, част от екипа изготвил проекта, акушер-гинеколог от Клиниката по онкологична гинекология в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен, коментира значимостта на проучването по следния начин: „Доколкото е известно на изследователския екип, това е първото проучване на нивата на свободните радикали при карцинома на маточната шийка и неговата микросреда, CIN 2/3 и пациентки без карцином, с имунохистохимия и корелирането на получените резултати с преживяемостта.“ Той пояснява, че една от целите е събиране и анализиране на ретроспективни данни за пациенти с Т1 КМШ, диагностицирани и лекувани в Клиниката по онкологична гинекология на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и Клиниката по Акушерство и гинекология на УМБАЛ „Света Марина“ в Плевен след 2010 година. Проучването ще обхване близо 350 пациентки, една част от които са оперирани от рак на маточната шийка, а другите са клинично здрави, но са вирусоносители, с предракови изменения. „Целта на проекта е да се изяснят механизмите на модулиране на имунния отговор от тумора и неговата микросреда при КМШ и да се предложат базирани на биомаркери подходи за подобряване на преживяемостта на пациентите“, пояснява д-р Йорданов.
В проекта са посочени тревожни данни за карцинома на маточната шийка (КМШ), който е четвъртото най-често срещано злокачествено заболяване и причина за смърт при жени по целия свят. През 2018 г. 570 000 жени в света са диагностицирани с КМШ и около 311 000 са починали от болестта. За същата година коефициентът на заболеваемост от КМШ в света е средно 13,1 на 100 000, като се наблюдават големи различия в зависимост от географския регион и най-вече според индекса на човешкото развитие на съответната страна. Исторически, честотата на разпространение на КМШ в Източна Европа е по-висока, отколкото в другите европейски страни. В България за 2008 г. коефициентът на заболеваемост от КМШ е 21,9 на 100 000. И до днес той е сред най-високите в Европа (20,3 на 100 000). Последни данни показват, че в допълнение към високата честота на разпространение на КМШ в България 5-годишната релативна преживяемост е 54,8%, което е 10% под средното ниво за Европа и почти 20% под релативната преживяемост в страни като Норвегия (73,3%).
Човешките папиломавируси (HPV) са първите вируси, признати за пряко свързани с карциногенезата. Общо 98,7% от всички КМШ могат да бъдат свързани с някои от подтиповете на HPV. Това дава възможност за ефективна профилактика на заболяването чрез разработване и въвеждане на ваксинация.

Подобни новини

Back to top button