ЗемеделиеСтраната

158 малки стопанства, кандидатствали през 2013 година, подписват договори за подпомагане по подмярка 6.3

Нови 158 малки земеделски производители ще могат да започнат бизнес начинанията си с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-202), съобщават от Разплащателната агенция на Държавен фонд „Земеделие“ (РА – ДФЗ). Проектите на кандидатите са по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата. Те са подадени по време на първия прием по подмярката, провел се през 2019 година.
През системата „ИСУН 2020“ от институцията вече са изпратили на одобрените 158 нови бенефициери уведомителни писма за представяне на документи, необходими за сключване на административните договори (по процедура № BG06RDNP001-6.007). Кандидатите, които получават възможност да подпишат договори с ДФЗ-РА, трябва да представят изискуемите документи в 30 дневен срок от получаването им.
До момента по подмярка 6.3 са сключени 1 432 административни договори. По тях е ангажирана безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 42 010 584 лева. Подписаните договори са получили оценка не по-малка от 27,47 точки по критериите за допустимост.
В резерва на одобрените проекти има още 174 инвестиционни предложения, за които не достига финансиране. Те са класирани с до 26,82 точки по критериите за оценка. От тях към момента на етап договаряне са други 158 проекта, получили оценка до 26,83 точки, съгласно изискванията. От РА – ДФЗ съобщават, че останалите одобрени 16 проекта, подадени от малките стопани, ще бъдат финансирани с остатъчния бюджет по подмярка 6.3.

Подобни новини

Back to top button