Общинска и държавна администрация

На 27 и 28 септември ще заседават постоянните комисии в Общинския съвет на Плевен

Постоянните комисии към Общинския съвет в Плевен се събират за заседания следващата седмица в два поредни дни – 27 и 28 септември – понеделник и вторник. Заседанията ще се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки при следния график:
27 септември, понеделник
ПК по „Младежки дейности и спорт“ ще заседава в понеделник от 13:30 часа. Комисията ще разгледа предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на „Автомобилен и картинг спортен клуб – Плевен Рейсинг – ТИМ“ на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Георги Кочев“ (жк „Воден“) в Плевен. В деловодството на Община Плевен е постъпило искане от председателя на клуба за продължаване на срока на договор за наем за посочения имот. В предложението е записано, че сдружението осъществява дейност в обществена полза, като организира и провежда мероприятия в областта на картинг спорта, автомобилен и други видове моторни дисциплини.
ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ ще заседава от 14 часа по дневен ред от 9 точки. Съветниците ще обсъждат: предложение за одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост в Плевен; уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложение на действащ Подробен устройствен план – План за улична регулация на незастроен урегулиран поземлен имот по плана на с. Брестовец; разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за терен в местността Стража; предложения за проекти за подробни устройствени планове, касаещи прокарване на трасета за водопроводи до поземлени имоти в местностите Витска ялия и Долни ливади в землищата съответно на Плевен и на Дисевица.
ПК по „Бюджет и финансова политика“ ще заседава от 15 часа в Заседателната зала, дневният ред е от 11 точки. Ще бъде представен Отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., както и предложение за изменение на Договор за кредит №1209 от 04.11.2020 г., сключен между „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“, Община Плевен и „Уникредит Булбанк“. Съветниците ще обсъждат и отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения в общината. Постъпилите заявления са от директорите на четири училища в Плевен – ОУ „Йордан Йовков“, СУ „Христо Смирненски“, ПГ с преподаване на чужди езици и НУ „Христо Ботев“ – Плевен.
ПК по „Стопанска политика и транспорт“ се събира в 15:30 часа. В рамките на заседанието ще бъде представен отчет за дейността на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори” за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. и писмо от ДКЦ II – Плевен за промени в бизнес програмата на дружеството за текущата година.
ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ ще заседава от 16:30 часа. Комисията ще обсъжда предложението за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в посочените по-горе четири учебни заведения на територията на град Плевен.
ПК по „Здравеопазване и социална политика“ ще заседава от 17 часа. На вниманието на съветниците ще стои предложение за промяна в Приложение №10А Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г. и писмо от ДКЦ II – Плевен, относно промени в бизнес програмата на дружеството за текущата година. Ще бъдат разгледани и постъпилите нови преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.
28 септември, вторник
ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ заседава във вторник от 14 часа по 10 точки. Сред тях са: предложение за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство по плана на Гривица; промяна начина на трайно ползване на поземлен имот по кадастралната карта и кадастрални регистри на Ясен; схема за разполагане на преместваеми обекти – павилион по плана на Буковлък; др.
ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ ще заседава от 15 часа. Съветниците ще обсъдят изменение на Договор за кредит №1209 от 04.11.2020 г., сключен между „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, Община Плевен и „Уникредит Булбанк“ АД.
Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. септември, са публикувани в интернет на https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-septemvri-2021-g.

Подобни новини

Back to top button