Политика

Съветниците обсъждат отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г. като първа точка от заседанието в четвъртък

Общинският съвет в Плевен се събира за редовно заседание в четвъртък, 30 септември 2021 година, от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, а заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg.
Предварителният дневен ред на септемврийската сесия включва 17 предложения. Първото от тях – отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Сборният бюджет на Община Плевен за 2020 г., приет с Решение №150/19.03.2020 г. на Общинския съвет в размер на 112 047 548 лв., в т.ч. за финансиране на делегирани от държавата дейности – 72 010 321 лв., за местни дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности – 40 037 227 лв. През отчетния период бюджетът е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. След направените промени общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2020 г. е съответно 131 857 561 лв.
Местният парламент предстои да вземе решение и по предложение за изменение на договор за кредит от 4 ноември 2020 г., сключен между Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ, Община Плевен и Уникредит Булбанк. Договорът е сключен след съгласие, дадено от съветниците на заседание на 28.05.2020 г. и е във връзка с реализацията на проекта за развитие на интегриран градски транспорт в Плевен. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г. Заложеният срок за усвояване на средствата по кредита е до 31.08.2021 г. и срок за издължаване на главницата 25.10.2021 г. В процеса на изпълнение на проекта, обаче, е възникнала необходимост от удължаване на срока за финално отчитане.
Този месец съветниците обсъждат промяна и в Приложение №10А – Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г. Приложението е част от решението за сборния бюджет на Общината, прието през март миналата година. Промените се налагат във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен“ и планирано закупуване на компютърна техника за нуждите на центъра.
Предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения е под номер 4 в предварителния дневен ред за заседанието този месец. Постъпилите заявления са от директорите на четири училища в Плевен – ОУ „Йордан Йовков“, СУ „Христо Смирненски“, ПГ с преподаване на чужди езици и НУ „Христо Ботев“ – Плевен.
Заседанието на 30 септември включва още: приемане на схема за разполагане на преместваеми обекти – павилион за търговска и обслужваща дейност по плана на с. Буковлък; отдаване под наем без публичен търг или конкурс на „Автомобилен и картинг спортен клуб – Плевен Рейсинг – ТИМ“, на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост в Плевен; предложения за уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица; др.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 26 август, са публикувани в интернет на https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-30092021-g.

Подобни новини

Back to top button