Политика

Съветниците единодушно приеха отчет за изпълнение на общинския Бюджет за 2020

Общинският съвет в Плевен прие отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 година. Предложението бе първа точка в дневния ред на септемврийската сесия. Съветниците заседават в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при спазване на противоепидемичните мерки, като дебатите се излъчват в реално време на интернет страницата на Общинския съвет https://obs.pleven.bg/.
Сборният бюджет на Община Плевен за 2020 г. е приет с Решение №150/19.03.2020 г. на Общинския съвет и е в размер на 112 047 548 лв., в т.ч. за финансиране на делегирани от държавата дейности – 72 010 321 лв., за местни дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности – 40 037 227 лв. През отчетния период бюджетът е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. След направените промени общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2020 г. е съответно 131 857 561 лв.
На база постъпилите приходи в бюджета през 2020 г. са извършени разходи в размер на 109 861 398 лв. В разходната част са спазвани приоритетите: заплати, храна, осигурителни плащания, както и издръжката на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности. Традиционно най-много отново са разходите за образование – 47,38 %, което представлява почти половината от целия бюджет на Общината. В общината функционират 72 учебни заведения, от които 32 детски градини, 37 училища, 2 центъра за Подкрепа на личностното развитие и едно общежитие.
За функция „Здравеопазване“ годишният план в размер на 6 497 193 лв. е изпълнен 85,39 %, или 5 548 277 лв. В група “Култура” отчетените разходи за 2020 г. са 5 487 651 лв., за спорт – 445 627 лв. Капиталовите разходи, извършени с бюджетни средства за периода, са съответно 9 217 740 лв. при годишен разчет от 16 756 469 лв. Освен с бюджетни средства инвестиционни разходи са извършени и със средства от оперативни програми на Европейския съюз.
Съгласно Закона за публичните финанси, отчетът на Бюджет 2020 бе представен първо публично и обсъден в постоянните комисии в Общинския съвет. Отчетът бе приет единодушно и от местния парламент.

Подобни новини

Back to top button