ОбразованиеТърговия

Четири училища в Плевен ще проведат търгове за отдаване по наем на помещения

Части от имоти публична общинска собственост в четири училища в Плевен да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг, реши на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Предложението получи единодушната подкрепа на присъстващите в залата съветници.
Постъпилите предложения до общинска администрация от директори на учебни заведения в Плевен са за провеждане на процедури за отдаване под наем на помещения и бюфети за закуски. Началната месечна наемна цена за помещения и части от тях, в училища, се определя съгласно Приложение №3 на Решение №034/31.01.2008г на Общинския съвет. Съгласно общинската Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след организиране и провеждане на публичен търг или конкурс, за което се изисква решение на Общинския съвет. Постъпилите заявления са съответно от директорите на ОУ „Йордан Йовков“, СУ „Христо Смирненски“, ПГ с преподаване на чужди езици и НУ „Христо Ботев“ – Плевен. След обсъждане Общинският съвет прие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, като участниците представят предложенията си пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга за отдаване по наем за срок от 5 години на части от имоти – публична собственост за:

  • Бюфет за закуски в ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен с площ 20 кв.м, при първоначална наемна цена от 108.00 лв. Депозит за участие 200.00 лв.;
  • Бюфет за закуски в СУ „Христо Смирненски“ – Плевен с площ З0 кв.м, при първоначална наемна цена от 80.00 лв. Депозит за участие 200.00лв.;
  • Бюфет за закуски в ПГ с преподаване на чужди езици в Плевен с площ 19 кв.м. Първоначална наемна цена – 185.00 лв., депозит за участие 200.00 лв.;
  • Класна стая в НУ „Христо Ботев“ – Плевен с площ 30 кв.м, при първоначална наемна цена от 6.00 лв. на час. Депозит за участие 100.00 лв.
    Ползването на всички изброени имоти от спечелилия съответната процедура наемател, не може да пречи или ограничава учебните дейности в учебното заведение, е записано в решението на местния парламент.

Подобни новини

Back to top button