Общинска и държавна администрация

Малко над 10% е изпълнението на планираните инвестиции в Плевен за изминалото полугодие

Разходи в размер на 58 295 259 лева отчита Община Плевен за първите шест месеца на 2021 година. Приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, издръжка на образователни, здравни и социални заведения. Традиционно най-голям дял от разходите в бюджета на Плевен са за сектор „Образование“.
Това показва справка за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни 2021 г., представена на заседание на Общинския съвет в четвъртък, 28 октомври 2021 година. Информацията е изготвена съгласно изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет и указания на министъра на финансите. Размерът на Бюджет 2021 на Община Плевен, приет с Решение №461/25.02.2021 г. на Общинския съвет, е 125 703 919 лева, от които 84 887 071 лева за „делегирани от държавата дейности” и 40 816 848 лева „местни приходи”. След корекции в резултат на допълнително предоставени средства от централния бюджет и други ведомства, към 30.06.2021 г. актуализираният бюджет на Община Плевен възлиза на 133 535 427 лева.
Изпълнение на приходната част
Уточненият размер на Бюджета на Общината към 30.06.2021 г. е общо 133 535 427 лева, а отчетеното изпълнение е в размер на 58 295 259 лева, което представлява 43,66% спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи за периода е 55,54%, като при годишен план 18 975 000 лева отчетеното изпълнение е 10 538 371 лева при изпълнение за същия период на миналата година – 11 221 313 лева.
Постъпленията от по-важните приходи са: Данък върху недвижимите имоти – 6 446 253 лева /74,87%/; Данък върху превозните средства – 3 319 101 лева /62,74%/; Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 2 263 617 лева /70,74%/.
При неданъчните приходи е отчетено изпълнение 56,58%, като при план 16 151 480 лева постъпленията са 9 138 650 лева. Основно постъпленията са от общински такси, общото изпълнение на които към 30.06.2021 г. е 68,04%. Планираните за годината 9 819 200 лева приходи от общински такси са с изпълнение за полугодието 6 681 230 лева. Постъплението от „Такса битови отпадъци” е с най-голям относителен дял от видовете общински такси – 9,25% от всички приходи, а планираните 7 200 000 лева са с изпълнение 5 392 646 лева, или 74,90%.
Изпълнение на разходната част
Към 30.06.2021 година извършените разходи от бюджета на Община Плевен са 58 295 259 лева, като приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, както и за издръжка на образователните, здравните и социалните заведения. За функция „Отбрана и сигурност” отчетените разходи са държавна и местна отговорност. С местни приходи се финансира охраната на общински обекти, която за отчетния период е 296 065 лева, при план 673 404 лева
За „Образование” изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 41,27% за „държавни дейности”, 42,65% за „местни дейности” и 20,54% за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи. Тази функция традиционно е с най-висок относителен дял от всички разходи – 44,13%, като за периода са отчетени 25 726 659 лева при планирани за годината 62 406 327 лева. За здравеопазване от планираните 6 965 985 лева усвоените за полугодието са 2 710 668 лева.
Справката дава информация и за направените разходи за социално осигуряване, подпомагане и грижи в общината. В тази функция отчетените разходи за дейността на Домашен социален патронаж са 529 042 лева, за Клубовете на пенсионера, инвалида и др. – 93 523 лева, за Център за обществена подкрепа – 105 045 лева, Кризисен център – 48 896 лева, Центрове за настаняване от семеен тип – 653 796 лева, Програми за временна заетост – 57 540 лева, Дом за стари хора – 237 963 лева, Социални услуги в домашна среда – 290 891 лева, Асистенти за лична помощ – 3 794 853 лева и др.
За раздел „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” е посочено, че тези дейности се финансират изцяло с „местни приходи”. Сред тях са: „Осветление на улици и площади” – отчетени разходи 534 291 лева при годишен план 742 410 лева; „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – изпълнението на годишния план от 1 484 500 лева е в размер на 365 556 лева; за „Чистота” – усвоените средства към 30.06.2021 г. са 5 300 632 лева при годишен план 7 200 000 лева или 73,62%. Разходите са за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и за чистотата на обществените територии.
Отчетените към 30.06.2021 г. средства от бюджета за инвестиции са 1 614 149 лева при годишен план 11 229 641 лева.

Подобни новини

Back to top button