ЖивотновъдствоСтраната

Ново ръководство за бенефициерите по Програмата за морско дело и рибарство

От Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) са изготвили ново Ръководство по Програмата за морско дело и рибарство (ПМРД 2014 – 2020 г.), информират от фонда. Ръководството съдържа детайлна информация за задълженията на бенефициерите при изпълнението на бизнес плановете им в задължителния 5-годишен период на мониторинг. В него са разписани и стъпките, необходими за осигуряване на ефективното отчитане на индикаторите в ИСУН 2020.
От ДФЗ припомнят, че 5-годишният мониторингов период за проектите по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., започва да тече след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ по сключения административен договор. В тази връзка бенефициерът трябва да гарантира, че отпуснатите средства се разходват в съответствие с националното законодателство и с установените норми на ЕС. За целта ДФ “Земеделие“, в качеството си на Междинно звено на Управляващия орган на ПМДР, ежегодно изисква от бенефициерите да подават „Технически отчет“ в системата ИСУН 2020.
Насоките, които са разписани в Ръководството, ще улеснят бенефициерите при отчитане изпълнението на производствените програми и заложените индикатори на проектите им, които са в период на мониторинг.
Ръководството е публикувано на официалната страница на Държавен фонд „Земеделие“. То ще бъде изпратено и чрез ИСУН 2020 на всички бенефициери с подписани договори по ПМДР 2014 – 2020 г., които са в период на мониторинг.
Ръководството е част от предприетите мерки за подобряване на дейността на Фонда чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на Разплащателната агенция.

Подобни новини

Back to top button