Общинска и държавна администрация

Съветниците ще се запознаят в комисии с отчети на общинските дружества

Финансови анализи, придружени с отчети за приходите и разходите към 30 септември 2021 година, представят този месец пред комисии в Общинския съвет шестте общински дружества в Плевен, съобщават от общинската администрация. Финансови справки са внесли: ДКЦ II, ДКЦ III, „Инжстрой“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Отчет за посочения период представя и общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“.
Съгласно изискванията на общинската нормативна уредба, управителните органи на дружествата представят пред постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“ писмен анализ за финансовите си резултати. Анализът е придружени от отчет за приходите и разходите, баланс и доклад на контрольора за всяка фирма. Справките са предмет на обсъждане и в постоянната комисия по „Бюджет и финансова политика“, съгласно резолюция на председателя на местния парламент Мартин Митев.
Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен този месец заседават при спазване на противоепидемичните мерки при следния график:
22 ноември, понеделник
ПК по „Стопанска политика и транспорт“ заседава в понеделник от 13 часа. Комисията ще разгледа отчетите за финансовото състояние на общинските търговски дружества към 30.09.2021 г. Втора точка е представяне на отчет за дейността на ОП „Управление на общински земи и гори“ за периода 01.01.2021 – 30.09.2021 г.
ПК по „Бюджет и финансова политика“ заседава от 13:30 часа по дневен ред от 10 точки. Освен фирмените отчети, ще бъде разгледано и предложение за промяна в Приложение №10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г.“ Втора точка е обсъждане на продажба на застроен поземлен имот – частна общинска собственост, с площ 485 кв.м по регулационния план на гр. Славяново, отреден за жилищно строителство, на собственик на законно построена върху имота сграда. Съветниците ще се запознаят и с предложение за закупуване на поземлен имот в гр. Плевен, жк „Сторгозия“, както и с предложение за изкупуване на идеални части от съсобствен имот на ул. „Дойран“, притежавани от длъжник по изпълнително дело. В дневния ред е включена и преписка от Сдружение “Изкуствата да мен”, за включване на Осмото издание на Международния фестивал на китарата – Плевен 2022 г. в Културния календар на Община Плевен за 2022 г.
ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ заседава от 15 часа по 11 точки. Сред тях са: Обсъждане на проект за улична канализация по ул. „Майор Горталов“ към ул. „Маргит“ по плана на гр. Плевен; Предложение за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот в местността Чаира; Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот в местността Кованлъшки дол в землището на гр. Плевен; др.
23 ноември, вторник
ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ заседава от 14 часа по дневен ред от 9 точки. Комисията ще разгледа предложение за продажба на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, ще обсъди и предложение за безвъзмездно прехвърляне на Медицински университет – Плевен, правото на собственост върху нежилищен имот – частна общинска собственост, с площ 2001 кв.м, находящ се в землището на Бохот, местността Попово, заедно с построените в имота три броя сгради. Дневният ред включва и преписка от Сдружение БАЛИЗ относно предоставяне за безвъзмездно ползване на подходящо за дейността на организацията помещение.
ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ заседава от 14:30 часа. Ще бъде разгледана точката за продажба на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, както и тази за безвъзмездно прехвърляне на Медицински университет – Плевен, правото на собственост върху нежилищен имот в землището на с. Бохот.
Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. ноември, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mnoemvri-2021-g.

Подобни новини

Back to top button