Политика

Няколко са въпросите за имотни решения в дневния ред на предстоящото заседание на ОбС

Общинският съвет в Плевен се събира за редовно заседание следващата седмица – в четвъртък, 25 ноември 2021 година от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/.
Предварителният дневен ред на ноемврийската сесия включва 17 предложения. Заседанието ще започне с обсъждане на промяна в Приложение №10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г.“. Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е необходимо да бъде закупена компютърна и периферна техника. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки и сключен договор с изпълнител през 2021 г. е необходимо да бъде променено и Приложение № 10А и в него да бъдат включени допълнително новите дълготрайни материални активи – 1 преносим компютър и 4 настолни компютърни конфигурации.
Втора и трета точка касаят продажби – на застроен недвижим имот и на поземлен имот, и двете частна общинска собственост съответно по плана на Славяново и на Тученица. Съветниците ще обсъждат и продажба на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, както и изкупуване на идеални части от съсобствен имот на ул. „Дойран“ в града, притежавани от длъжник по изпълнително дело, образувано за принудително събиране на публични вземания.
Заседанието на 25 ноември включва още: Предложение за безвъзмездно прехвърляне на Медицински университет – Плевен правото на собственост върху нежилищен имот – частна общинска собственост с площ 2001 кв.м, находящ се в землището на Бохот; Проект за улична канализация по ул. „Майор Горталов“ към ул. „Маргит“ по плана на Плевен; Поредица от предложения за разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове за терени в рамките на общината.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 25 ноември, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25102021-g.

Подобни новини

Back to top button