Бизнес

Готова е оценката за съответствие и допустимост на „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., получили между 40 и 60 точки на предварителна оценка по критериите за подбор, информират от фонда.
От агенцията припомнят, че бюджетът по подмярката беше увеличен, съгласно заповед № РД09-1006 от 10.12.2020 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. от 35 204 400 лв. на 52 026 048,89 лв. С което беше предоставена възможност за финансиране на всички допустими проектни предложения, подадени от кандидати -микропредприятия, които не са земеделски стопани, получили между 40 и 60 точки по критериите за подбор на предварителна оценка.
От оценените на административно съответствие и допустимост 68 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 23 проекта, а останалите са оттеглени.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на следващия етап – техническа и финансова оценка.
ДФЗ – РА ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка, чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на Фонда.
След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

Подобни новини

Back to top button