ОбразованиеПолитика

Медицинският университет ще стане собственик на два декара имот и сгради в землището на Бохот

Правото на собственост върху нежилищен имот – частна общинска собственост, с площ 2001 кв.м, находящ се в землището на Бохот, заедно с построените в имота три сгради, ще бъде прехвърлено безвъзмездно на Медицинския университет в Плевен. Решението бе прието на днешното заседание на Общинския съвет с единодушната подкрепа на съветниците. При обсъждане на предложението в залата присъства и ръководството на вуза, благодарност за подкрепата изказа проф. д-р Добромир Димитров, д.м.н. – ректор на Медицинския университет.
На 6 ноември тази година в общинска администрация е постъпило заявление от проф. д-р Димитров, с което заявява желанието на университета да им се прехвърли безвъзмездно право на собственост върху нежилищния имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на Бохот, местността Попово, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: вилна сграда, заедно с построените в имота през 1971 г. три масивни сгради.
Медицинският университет в Плевен е държавно висше медицинско училище – юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни средства. С договор от 22.08.2014 г., сключен между Общината и вуза, гореописаният имот е предоставен на висшето училище безвъзмездно за управление за срок от 10 години. Общинският имот се ползва като изнесен учебен център и база за обучението по специалността „Фармация“, както и за други мероприятия, свързани с учебния процес. С оглед сигурността и безопасността на служителите и студентите за имота се налага извършване на текущи поддържащи ремонти дейности, които се финансират от бюджета на университета, се казва в текста на писмото. Заявителят посочва също, че общото състояние на сградите не е добро и е необходим цялостен ремонт, за което университетът ще поеме финансирането. Посочва се също, че броят на студентите в университета нараства, което води и до нуждата от допълнителен сграден фонд.
Съгласно общинската Наредба №7 разпореждането с недвижими имоти – частна общинска собственост се осъществява чрез безвъзмездно прехвърляне право на собственост и/или ограничени вещни права на юридически лица на бюджетна издръжка. Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба 7 дарение на имот – частна общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.
Общинският съвет прие решението и оправомощи кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на имота.

Подобни новини

Back to top button