Социални

Съветниците решиха да бъде закупена нова техника по проект за патронажна грижа

Общинският съвет в Плевен прие решение за закупуване на нова техника по проект за патронажна грижа, изпълняван от Община Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В тази връзка бе направена промяна в Приложение №10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021г.” Решението бе прието с единодушната подкрепа на съветниците.
С Решение №461 от 25.02.2021 г. Общинският съвет прие Сборния бюджет на Община Плевен, неразделна част от който е и Приложение № 10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на ЕС през 2021г.” Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“, ОПРЧР 2014-2020 е необходимо да бъде закупена компютърна и периферна техника. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки и сключен договор с изпълнител през 2021 г. е необходимо да бъде променено Приложение №10А, като в него бъдат включени допълнително новите дълготрайни материални активи – 1 бр. преносим компютър и 4 бр. настолна компютърна конфигурация.
Във връзка с горното Общинският съвет гласува промяна в Приложението както следва:
Създаване на обект „Преносим компютър“ на стойност 1 800 лв. с ДДС, в това число един брой преносим компютър с лицензиран софтуер на единична цена 1 800 лв. с ДДС;
Създаване на обект „Настолна компютърна конфигурация“ на стойност 5 664.00 лв. с ДДС, в това число четири броя настолна компютърна конфигурация с лицензиран софтуер на единична цена 1 416.00 лв. с ДДС.
Общинският съвет в Плевен заседава в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при спазване на противоепидемичните мерки. Предварителният дневен ред на ноемврийската сесия включваше 17 предложения, след гласуване бяха добавени и 4 допълнителни точки: предложение за продажба на застроен общински имот на собственика на законно построена върху имота сграда по плана на гр. Плевен; изменения на две решения на Общинския съвет и предложение за възлагане на недвижим имот – поземлен имот, находящ се в Източната индустриална зона на Плевен. Последна точка е питане от общинския съветник Генади Динков до кмета на общината Георг Спартански относно ремонт на улица в Къшин, община Плевен.

Подобни новини

Back to top button