СоциалниУслуги

Кметът Георг Спартански ще участва в извънредно заседание на местната Асоциация по ВиК

С решение на Общинския съвет в Плевен, прието на свиканото във вторник, 7 декември 2021 година, заседание на местния парламент, кметът Георг Спартански бе упълномощен да представлява Общината в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Плевен, насрочено за 20 декември 2021 г. Решението бе прието единодушно от съветниците, като точката бе единствена в дневния ред. При невъзможност от страна на кмета за участие в срещата, Общинският съвет определи като резервен представител арх. Невяна Иванчева – заместник- кмет с ресор „Териториално развитие”.
В Община Плевен е получено писмо-покана от областния управител на Плевен Марио Тодоров в качеството му на председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Плевен. С поканата местната управа е уведомена за свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, при следния дневен ред:
т.1. Съгласуване на бизнес – план на „ВиК“ – Плевен за регулаторния период 2022 – 2026 г. на основание текстове в Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК-системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
т.2. Съгласуване на договор между „ВиК“ – Плевен и „ВиК“ – Ловеч, сключен за доставка на вода от доставчика „ВиК“ АД – Ловеч на „ВиК“ ЕООД – Плевен, посредством Водоснабдителна система „Черни осъм“ и Водоснабдителна система „Златна панега“, в съответствие с Наредба №4/2004г. на МРРБ за условия¬та и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализа¬ционните системи.
В Асоциацията по ВиК участват един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия, обслужвана от „ВиК” – Плевен. Разпоредба в Закона за водите регламентира, че позицията и мандатът на представителя на Общината за заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет. На основание чл. 198е, ал. 3 от същия нормативен акт представителят на Общината в Асоциацията е кметът на общината, а при невъзможност той да участва Общинският съвет определя друг представител.
По т.1 от дневния ред – изготвеният Бизнес-план на „ВиК“ – Плевен бе представен за разглеждане и съгласуване на предходното Общо събрание, проведено на 26.07.2021г. Същият впоследствие е коригиран съгласно забележки от проведено обсъждане на 15.10.2021г. от експерти на „ВиК“ – Плевен и КЕВР. Изготвеният към момента проект за бизнес-план на дружеството е в окончателен коригиран вариант.
По т.2 – изготвеният проект за договор между „ВиК“ – Ловеч и „ВиК“ – Плевен също бе разглеждан на предходното Общо събрание на асоциацията през м. юли тази година. Същият е върнат за преработка поради постъпили забележки от страна на МРРБ. В изготвения към момента окончателен текст са включени текстове, съгласно които не се допуска прекъсване на водоподаването за населението поради неуредени отношения между ВиК – операторите, както и при изтичане или прекратяване на договорите на тези оператори с асоциацията по ВиК на съответната територия.
Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен, е насрочено за 20 декември 2021 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Областната администрация.

Подобни новини

Back to top button