ЗемеделиеСтраната

За над 450 милиона лева подпомагане могат да кандидатстват земеделските производители в първите месеци на 2022 година

От Областния информационен център в Плевен информират земеделските производители, че те могат да кандидатстват за финансова подкрепа от Програмата за развитие на селските райони по три мерки. Предстои и подборът на проекти за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по ОП „Добро управление“. В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН2020) могат да бъдат разгледани всички отворени в момента процедури и необходимите документи.
Регистрирани земеделски стопани, както и групи или организации на производители, които през последните 36 месеца без прекъсване са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти могат да получат подкрепа, за да подобрят цялостната си дейност. Средствата са осигурени по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (BG06RDNP001-4.015). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 387 164 028,74 лв. – от Европейски фондове 347 511 750,34 лева и 39 652 278,40 лева национално съфинансиране.
Бизнес планът на един проект трябва да предвижда допустими разходи за поне 29 337 лв., а максималният размер стига до 5 867 400 лв. Кандидатите могат да използват средствата за закупуване на земя, сгради и помещения, предназначени за производствени дейности, за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им, за закупуване на специализирани транспортни средства за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието и са предвидени за извършване на специфични дейности в него, Допустими са инвестициите в изграждане и модернизиране на лаборатории, придобиването на софтуер, свързан с преработвателната дейност, на ноу-хау, на патентни права и лицензи, регистрация на търговски марки и процеси.
Чрез финансовата подкрепа се очаква при производството на плодове и зеленчуци и етерично-маслени култури и в животновъдството да се укрепи връзката между производител и преработвател.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 25 февруари 2022 година.
Предвидени са 24 447 500,00 лв. безвъзмездни средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване за активни земеделски стопани на възраст от 18 навършени до 40 навършени години. Насърчават се проектни предложения с дейности в секторите „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“, стопанства, които са сертифицирани за биологично производство, стопанства с инвестиции в иновативни технологии – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации, които водят до създаване на нови работни места. Подкрепата е по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, която се изплаща на два етапа 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор, остатъкът когато се установи точното изпълнение на бизнес плана. Документи могат да се подават до 28 февруари 2022 година.
Осигурени са и 39 116 000 лева от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване за подпомагане на малките земеделски стопанства с икономически размер между 2000 евро и 7999 евро стандартен производствен обем. Целта е да бъдат подкрепени в дейностите по модернизация и технологично обновление, в ефективното използване на ресурсите, в мерките за безопасни условия на труд, използването на възобновяема енергия, в прехода към кръгова и биоикономика. Приоритетни са секторите „Животновъдство“, „Етерично-маслени култури“ и „Плодове и зеленчуци“, стопанствата с биологично производство. Подкрепата се разпределя чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. (BG06RDNP001-6.012).
Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от 29 337 лв. Първото плащане в размер на 19 558 лв. се извършва до два месеца след сключване на административния договор, остатъкът – след изпълнение на бизнес плана. Проектни предложения могат да се подават до 2 март 2022 година.
Юридическите лица с нестопанска цел с дейност в обществена полза и Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите имат възможност да бъдат подпомогнати в дейности за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство (BG05SFOP001-2.025). Средствата се осигуряват чрез оперативна програма „Добро управление“, като проектни предложения се приемат до 17.01.2022 г.
Всички документи за кандидатстване и информация са публикувани на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
За повече информация – Николета Минчева, Експерт „Комуникация и информация“
Областен информационен център – Плевен ул. „Дойран“ № 81А, [email protected] или [email protected].

Подобни новини

Back to top button