ЗемеделиеСтраната

Овощари и градинари доказват реализацията по обвързаната подкрепа до 31 декември

От Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) напомнят, че до 31 декември 2021 г., включително (с изключение на кандидатите по схемата „Картофи, лук и чесън“ (КЛЧ), за които срокът е от 04.01.2022 г. до 31.01.2022 г.), кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция съгласно чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.
Към момента от 11 724 кандидати по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, едва 6371 са подали декларация.
Утвърдените образци на електронния опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция са достъпни за попълване след изтегляне от сайта на ДФ „Земеделие“.
Документите, доказващи произведената и реализирана продукция, следва да са издадени в периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. за Кампания 2021, а за кандидатите по схемата за обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън (КЛЧ) от 01.02.2021 г. до 31.01.2022 г.
Във връзка с настъпилите в края на лятото и началото на есента на 2021 г. тежки природни бедствия (удостоверени изрично с официален документ, издаден от Областния управител на съответната област), вследствие на които са засегнати сериозно земеделски площи на територията на страната и след получени указания от Министерство на земеделието, ДФ „Земеделие“ предоставя възможност на стопаните, независимо дали са с напълно или частично пропаднали площи, спазвайки изискването на чл. 32 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, а именно – по схемите по чл. 29, 29а, 30, 30а, 30б, 30в и 31 от същата наредба, да удостоверят добиви от заявените площи за заявената култура.
Те следва да представят декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ-РА в едно с констативния протокол за пропадналите площи, с който са определени процентът от площта с пропаднали култури и хектарите с пропаднали култури, заявени по схемите за обвързано с производството подпомагане. Земеделските стопани следва да представят и документи, които доказват реализацията на продукция най-малко за частта от заявената площ, която не е установена като пропаднала.
За пропадналите площи, за които земеделският стопанин е предоставил констативен протокол, декларация по чл. 32 от Наредба №3 и в срок до 15 работни дни от края на форсмажорното събитие е информирал ДФЗ-РА за него, служебно се изчислява количеството продукция, което е следвало да бъде реализирано.

Подобни новини

Back to top button