Граждани за прозрачно управлениеПроблеми

Разследване II: Защо строим „чудни“ златни мостове?

Знаела ли е и откога Община Червен бряг за лошото техническо състояние на моста за село Горник?

През тази година, в период от 6 месеца гласувахме три пъти за избор на народни представители, а на всеки четири години гласуваме за органи на местно самоуправление и местна администрация. Делегираме права на избрани от нас лица, които ще взимат управленски решения от наше име и в наша полза. Случва ли се, това на практика? За съжаление не винаги, дори рядко – поне фактите говорят за това.

В продължение на журналистическото разследване на Фондация „Съвременна плевенска медия“, по проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, финансиран от Фондация „Америка за България“, екипът ни предприе действия по изискване на документи по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Целта ни беше в хронологичен ред да проследим какво, кога и как се е случило в период от 1 януари 2010 година до 31 декември 2018 година с моста над река Искър от град Червен бряг в посока село Горник. За да отговорим на всички въпроси, подадохме заявления до ОД на МВР – Плевен и до Кмета на Община Червен бряг. Получихме отговори в законово определения 14-дневен срок.

В отговора на ОД на МВР – Плевен ни информират, че с писмо от РУ – Червен бряг с рег. №374000-873/17.02.2017 г., Община Червен бряг е сигнализирана за влошеното техническо състояние на моста на път PVN 1188, свързващ гр. Червен бряг и с. Горник. Това е 1 година, осем месеца и 6 дни преди да се обяви частично бедствено положение в Червен бряг. Информират ни, че не са налице данни за поставен входящ номер от Общината. Запознават ни с факта, че в периода 29.05.2018 г. – 04.06.2018 г., комисия, в която е участвал и техен служител, е направила оглед на мостовите съоръжения в общината, включително и моста за с. Горник.
Община Червен бряг ни дава охотно информация, че за периода са подадени 3 бр. жалби, 1 бр. молба и 2 бр. сигнали, т.е. общо 6 документа по проблема.

Фокусирам се на броя им, за да ви стане ясно, как само след 53 дни общинска администрация ни отговаря на второ заявление по ЗДОИ, подадено от друг член на екипа, следното:

Както може да видите и убедите, документите са станали… 2. Този факт изостри вниманието ни. Привидно те ни отговарят, че се съхраняват само тези два, но къде са другите 4 и какво съдържат?


Двата документа са свързани, тъй като гражданинът от с. Горник информира кмета на град Червен бряг с молба с рег.№44-5-83/10.04.2018 г. и РУ – Червен бряг с рег. №374000-1781/11.04.2018 г. (на което този път е виден и рег. №28-00-40/11.04.2018 г. на Община Червен бряг). Районното управление в общинския център за втори път предлага компетентна комисия да прецени техническата изправност и възможността за преминаване на товарни автомобили по моста с тегло над 12 тона.
Сигурно си задавате въпроса, защо за втори път. Защото е видно от текста на първото писмо, което изискахме по ЗДОИ от ОД на МВР – Плевен с второто подадено заявление. Ето го и него – то е от 17.02.2017 г. Повтаряме направеното по-горе уточнение, че това е 1 година, осем месеца и 6 дни преди да бъде обявено частично бедствено положение в община Червен бряг.

Странно, защо ли не е стигнало до Общински съвет Червен бряг, а той да го насочи по компетентност към кмета на Община – Червен бряг. Дали не е един от документите, които не се съхраняват в Общината? Но пък защо не се съхраняват? Община Червен бряг и Общински съвет Червен бряг се помещават на един административен адрес, а пътят между РУ – Червен бряг и сградата на Община Червен бряг е само 898 метра, и то с автомобил.
Защо общинската администрация не е отговорила в едномесечен срок, както е задължена по чл.66, ал.3 от ЗМВР? Защо органите на МВР не са предприели допълнителни действия по чл.165, ал.1, т. З от ЗДВП? След като не са предприети мерки по сигналното писмо, защо не са предприети действия по санкциониране на кмета на Община Червен бряг по чл.178, ал.1, т.9 (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който гласи, че който не изпълни дадено му по реда на чл. 165, ал. 1, т. 3 разпореждане, се наказва с глоба от 2 000 до 7 000 лв.?
Можеше ли през 2017 година със създаване на комисия от кмета на Община Червен бряг и ограничаване движението на МПС до 12 тона или дори с по-малък тонаж да не се стигне до частичното извънредното положение от 2018 г.? Въпроси, на които ние не можем да дадем отговор, но компетентните институции могат. Все още могат! Фактологията, която изяснихме, показва, че отговорни лица и институции има, законодателство има, но наказани няма.
Активни са и гражданите в местната общност, както се вижда от молбата, „…Там се е откъртила и пречупила бетонна част, която е въпрос на време да падне върху преминаващи превозни средства с хора и животни…“. Молителят /все още гражданите молят/ има информация, че „…не е съм първия, който да сезира за този проблем…“, „…нека не чакаме да се случи най-лошото…“.
Той се заканва, че „…ще бъдат поканени представители на канал 1, 2 и 3 „Господари на ефира….“, ако не се предприемат ремонтни дейности. Защо ли медиите са единственото решение за хората? Явно защото са загубили вяра в институциите.
Вероятно никога няма да разберем какво е пишело в другите 3 документа, които Община Червен бряг не съхранява. Кога и от кого са били подадени? За да сме коректни, представяме и едно предложение на гражданин, което е постъпило след затварянето на моста, но което представя още една от тревогите на хората.

Предлага се Общината да организира денонощни охраняеми паркинги от двете страни на моста. Хората искат да са спокойни, че колите им няма да бъдат разбити и ограбени от бандити. През 2018 г. и на по-малко от 2 км от РУ – Червен бряг?! Уважаеми граждани, не сте ли много подозрителни?! При продължаващото намаляване на битовата престъпност…
Проследявайки кореспонденцията, сигурно считате, че веднага е била сформирана комисия от кмета на Община Червен бряг. Още на 12 или 13 април. Да, ама не!, както казваше Петко Бочаров. Подадената ни информация е от Констативен протокол на комисия, назначена със заповед на кмета на Община – Червен бряг №РД-11-47.

Информацията е важна – първо виждаме, че носимоспособността е ограничена на 5 т. Кога, с каква заповед? Общинска администрация ни отговаря на 3-о искане по ЗДОИ, една от точките в което е за предоставяне на заповед за ограничаване на габарит и тегло до 5 тона на мост над р. Искър към с. Горник. Отговорът гласи: „В общинска администрация не се съхранява горецитираната заповед“.

След това виждаме, че явно е станало пътнотранспортно произшествие (с превозно средство с извънгабаритен товар и вероятно много над 12 тона), при което е разрушена част от стоманобетоновата конструкция. Необходим е ремонт и усилване на стоманобетоновите конструктивни елементи. Хидроизолацията е нарушена. Обезопасеност; деформирана предпазна еластична ограда.
Компрометиран е и пешеходният преход, необходим е ремонт и възстановяване на съответните детайли.

Датата е 23.05.2018 г., т.е. 46 дни след постъпването на молбата от гражданин и 45 дни от уведомяването на общинска администрация от страна на РУ – Червен бряг. Комисията е създадена и по разпореждане от Районна прокуратура – Червен бряг рег. №10-00-255/08.05.2018 г. и Указание №535/2018 г. на Апелативна прокуратура – Велико Търново. Причината за разпореждането и указанието на две прокуратури не е ясна, тъй като на подаденото от нас 3-о заявление по ЗДОИ до кмета на Община – Червен бряг и въпрекиРешение№19/11.10.2021 г., за предоставяне на пълен достъп.

Не получих отговор от предоставените ми документи, за преглед лично в сградата на общинска администрация. Двете папки, съдържаха архитектурни планове за новия мост при с. Чомаковци, временна организация и безопасност на движението при събарянето на стария мост при с. Чомаковци. За съжаление, не можах да получа копия на документи, но АПИ ми предоставиха в пълен обем исканата от мен информация по ЗДОИ. Така се изясни, че Община Червен бряг многократно е уведомявала АПИ и ОД на МВР – Плевен, за неспазване на ограничението за движение на автомобили с тегло до 5 тона и височина 4.65 м.

Доста по-обективен е кметът на кметство с. Горник. Той информира със сигнал директора на областно пътно управление – Плевен, че „…Вече има видими пукнатини по носещите греди на моста…“, „…моста ще се срути до няколко месеца…“, „…Не се използва посочения за обходен маршрут…“.

Знаците, поставени пред моста

Интересна е резолюцията на директора от 23.10.2018 г., в деня в който се обявява частичното бедствено положение. Въпреки че тя е доста нечетлива на копието, успяваме да прочетем; „…Да се препрати на община Червен бряг по компетентност…“.
От предоставената информация категорчино е ясно едно – всички отговорни институции са били запознати с лошото техническо състояние на моста, но единственото, което са правили, е да си разменят писмена кореспонденция и неадекватни резолюции. Вместо да направят работна среща на всички експерти от общинската и държавната администрация и да предприемат адекватни мерки.
Както става ясно от констативния протокол, мостът се нуждае от ремонт, но към 23.10.2018 г. той така и не извършен.
Е, уважаеми граждани, стана ни ясно, че местната власт и органите на полицията, от дълго време са знаели за проблемите с моста над р. Искър за с. Горник. Но така и не са предприети мерки за ремонта му в рамките на периода 17.02.2017 г. до 20.03.2018 г. Сигурно си задавате въпроса, защо до 20.03.2018 г.? Защото тогава от строителния надзор „Пътинвест – инжинеринг“АД София, са отправили искане за откриване на строителна площадка на основание чл.157, ал.5 от Закона за устройство на територията към кмета на Община – Червен бряг на дата 28.03.2018 г.

Започва изпълнението на проект; „Рехабилитация на път III-306 „Червен бряг – Чомаковци“ от км 9+715 до км 19+207“. Тогава на експертите от общинска администрация е трябвало да им светне „лампичката“, че предстои събарянето на моста над р. Искър при с. Чомаковци и хиляди хора от населените места в общината ще останат лишени от преки и удобни пътища. Е, ми тук идва още едно „Да, ама не!“.
Ето и „гръмката“ новина от старата интернет страница на Община – Червен бряг, с дата 05.04.2018 г.;
Започна рехабилитацията на близо 9,5 км от път ІІI-306 Червен бряг – Чомаковци.
05 апр.
Започна рехабилитацията на близо 9,5 км от път ІІI-306 Червен бряг – Чомаковци. Третокласният път е основна комуникационна връзка между областите Плевен и Ловеч и осигурява бърз достъп до автомагистрала „Хемус“ и фериботния комплекс Оряхово – Бекет. Отсечката е включена в лот 17 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Предвижда се цялостна подмяна на пътната настилка, подобряване на отводняването, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ще бъде подменена и 700 метра от паважната настилка на ул. „14-ти септември“ в Червен бряг, която съвпада с третокласния път. Основно ще бъдат ремонтирани мостовите съоръжения над р. Златна Панега в Червен бряг и над р. Бриша в с. Чомаковци. На входа на Чомаковци при 17-ти км на третокласния път на мястото на съществуващото съоръжение ще бъде изграден нов мост над река Искър.
На събитието – първа копка, което се състоя на 4 април, присъстваха г-н Пламен Тачев – депутат от ПП Герб, г-н Ивайло Иванов – председател на ОбС – Червен бряг, инж. Данаил Вълов – кмет на Общината, директорът на дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ г-жа Николина Чапанова, директорът на Областно пътно управление – Плевен инж. Ивайло Денчев, общински съветници, представители на строителя, надзора и др.
Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0017 Лот 17 „Път ІІI-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9.492 км, област Плевен” е 7 781 254,75 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 6 614 066,53 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 1 167 188,21 лв. с ДДС.
Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 17 е „Виагруп“ ЕООД. Строителният надзор ще осъществява „Пътинвест-инженеринг“ АД. Авторският надзор ще е на „Виаплан“ ЕООД.

Втората новина е от 11.05.2018 г. и ни показва маршрут №6;
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА ОБЕКТ ЛОТ 17 “Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+ 207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“
11 май

Задавам си въпроса, дали когато е участвал на официалната копка на 5 април 2018 г. кметът на общинския център се е запитал накъде ще се насочи пътнит трафик от населените места (с. Глава – гр. Койнаре – с. Чомаковци) към град Червен бряг и обратно. Едва ли си е мислил, че са луди да използват маршрут №6 от с. Чомаковци – гр. Койнаре – с. Глава – гр. Искър – с. Писарово – с. Горни Дъбник – с. Радомирци – с. Рупци – гр. Червен бряг с дължина 73 км.
Най-рационалният маршрут е с. Глава – гр. Койнаре – с. Чомаковци – с. Лепица – с. Сухаче – с. Горник и по моста към гр. Червен бряг., при дължина от 6 км, преди да се събори моста при с. Чомаковци и – внимание! – преди да се затвори авариралият мост за с. Горник.
От предоставените документи и направеният анализ, се потвърждава изводът, че Община Червен бряг е знаела за лошото техническо състояние на моста за с. Горник, но не е предприела необходимите действия по компетентност, като собственик на съоръжението. С години не са търсили финансиране за ремонт на моста, не са предприели, а когато са го направили то не е в пълен обем, дейности по създаване на организация на движението, която да огроничи преминаването на ППС с тегло над 5 тона и височина 4,65 м.
Решението е било много просто и ние го виждаме и в момента, а минаха вече 3 години.

Организация на движението по моста за с. Горник, създадена след отварянето на моста

Уважаеми граждани, както обещахме, отговорихме на въпросите, поставени в края първия материал, а именно:
Община Червен бряг била ли е запозната с лошото техническо състояние на моста над р. Искър за с. Горник? Да. Откога? Поне от 2017 г. Кои са виновните лица и институции за влошаването на техническото състояние на моста за с. Горник? Общинска администрация, органите на полицията и Областно пътно управление – Плевен. Действали ли са в синхрон? Не.
Уважаеми читатели, в третия материал ще обърнем внимание на обществените поръчки, изпълнени, за да се преодолее частичното бедствено положение. Ще се опитаме да ви дадем отговор на въпросите: Как са изразходвани средствата? Изразходвани ли са повече средства от първоначално плануваните по обществените поръчки? Разследва ли прокуратурата някоя от обществените поръчки, свързани с обявеното частично бедствено положение? Какво е състоянието на изпълнените обекти по обявените поръчки и изразходените над 1 000 000 лв. Какво се е случило с фирмата изпълнител на аварийния ремонт на моста? И други въпроси, които ще се появят в хода на журналистическото ни разследване.
С дейностите и публикациите по този проект, екипът ни се надява да събуди чувството ви за отговорност и при установени проблеми да търсите отговорите от отговорните институциите. Да настоявате да си изпълняват задълженията по компетентност и при неизпълнение да информирате по горните инстанции и/или институциите, които да търсят наказателна отговорност от виновните лица. Можете да разчитате на нашето съдействие като медия.
В противен случай, както сме свидетели от информационния поток, загиват нелепо много хора.

Автор: Димитър Димитров

Подкрепата за Фондация „Съвременна плевенска медия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Съвременна плевенска медия“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Подобни новини

Back to top button