ОбществоПраво

Общо 1 958 дела са постъпили през 2021 г. в Окръжен съд – Плевен

За периода 01.01.-30.11. на 2021 година в Окръжен съд – Плевен са постъпили 1 958 дела общо (наказателни, граждански и търговски), като за същия период през предходната 2020 година са постъпили почти същия брой дела, а именно – 1 891 дела.

По-съществена промяна се забелязва в разгледаните дела, които включват постъпилите дела през годината и неприключилите дела към 01.01.2021 година, от предходни периоди. През посочения период на 2021 година, са били разгледани 2 362 брой дела общо, като в сравнение с предходната година, са разгледани с 233 дела по-малко. Тази разлика в по-голямата си част се дължи на по-малкия брой неприключили дела към 01.01.2021 година, в сравнение с делата, които са били неприключили към 01.01.2020 година.

Разлика има и в броя на приключилите дела. През текущия период са приключили 1 953дела, около 160 по-малко  в сравнение със същия период през 2020 година, когато са приключили 2 114 дела.Но ако отнесем приключилите дела към стоящите за разглеждане, може да се направи извод, че за периода 01.01.-30.11.2020 година са приключили 81% от делата, които са стояли за разглеждане, а за периода 01.01.-30.11.2021 година, въпреки намаления брой приключили дела, този показател е почти без промяна, а именно 82%, отчитат от съда.

В края на посочения период са останали неприключили 409 дела, което е с 48 дела повече от предходната година.

Съвсем лека промяна се забелязва в натовареността на съдиите от Окръжен съд – Плевен, като се забелязва спад от 0,5 дела разгледани от един съдия за един месец и спад от 0,3 броя за приключилите дела от един съдия за един месец.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ са постъпили 161 броя, което е с около 30 дела по-малко от предходната година.

Отново най-многобройни са делата свързани с искове за допускане на осиновяване, искове за поставяне под запрещение, искове за произход и искове за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка. През миналата година делата по тези предмети също са имали най-голям дял.

Приключилите граждански дела първа инстанция са 154 броя, от общо разгледаните 227 граждански дела първа инстанция. Относно бързината, 65% от приключилите дела са приключили в тримесечен срок, което е с 5% по-малко в сравнение с предходната година.

Постъпили в съда през 2021 година (до 30.11.) ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ са 765 броя, които са почти толкова, колкото са били постъпили за същия период за 2020 година, когато пък е бил отбелязан спад със 120 броя постъпили дела, в сравнение с 2019 година. По видове дела, най-голям е дела на исковете за трудово възнаграждение и исковете за обжалване действията на съдебните изпълнители.

Приключили граждански дела втора инстанция са общо 755 броя от разгледаните 887 бр. От тези 755 бр. приключили дела, в тримесечен срок са приключили 632 бр., което е 83%. Тук има повишение в бързината на решаване на делата. През предходната година процентът на решените в тримесечен срок дела е бил72%, а през 2019 година – 78%. Т.е. за последните три години, през текущата година въззивните граждански дела са били решавани в най-голям обем от разглежданите такива, в периода до 3 месеца от образуването им.

Постъпилите в съда ТЪРГОВСКИ ДЕЛА са 190 или с около 30 дела повече в сравнение със същия период на 2020 г. При търговските дела най-голям дял от постъпилите заемат молбите за обезпечаване на бъдещ иск. Делата по несъстоятелност постъпили през тази година са 49 бр., където се забелязва голям скок. В предходната година за този период са постъпили само 16 броя такива дела.

Приключилите търговски дела са 185 броя, от разгледаните 307. Тук се вижда увеличение в приключилите дела, като през същия период за 2020 година те са били 178 броя.

97 броя дела са приключил в тримесечен срок, което прави 53% от приключилите дела. Такъв е бил процентът и през предходната година. Търговските дела са по-сложни дела, с по-дълги срокове за размяна на книжа между страните и по-сложни съдебни процедури, които отнемат време, на което се дължи и ниския процент на приключилите дела в тримесечен срок, в сравнение с другите видове дела.

За периода 01.01.2021 – 30.11.2021 година са постъпили 520 дела НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ, което е с около 100 по-малко от същия период на предходната година.

Наказателни дела от общ характер, първа инстанция, са постъпили 99 броя, което е с 20 повече от през 2020 година. Най-голям е дела на постъпилите с предмет „използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра“, както и делата за производство, пренасяне, търговия и други на наркотични вещества. 7 бр. дела са постъпили за причиняване на смърт или телесна повреда в транспорта, 6 бр. са делата за убийство, 9 броя са за отвличане.

591 броя наказателни дела първа инстанция са приключили през периода 01.01.-30.11.2021 година, което е почти същото като брой, в сравнение с предходната година. Приключили в тримесечен срок от постъпването им в съда са 543 бр. първоинстанционни наказателни дела, което е 92% – почти същото като процент в сравнение с предходната година.

От приключилите до 30.11.2021 година наказателни дела от общ характер, 19 броя са минали по реда на съкратеното съдебно следствие, т.е. подсъдимия е признал вината си. През предходната година за този период са приключили по реда на съкратеното съдебно следствие 11 дела.

50 е броя на делата приключили със споразумение. През предходната година са били 29 броя.

НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ, които са постъпили в Окръжен съд Плевен, през 2021 година до 30.11. са 264 броя, което е с около 70 броя дела по-малко, отколкото са постъпили за същия период през 2020 година, когато са били 337 броя.

Приключили са 268 от разгледаните дела, като 218 бр. са приключили в тримесечен срок, което е 81%.

Подобни новини

Back to top button