БизнесОбществоПолитика

ОИЦ – Плевен отчете успешен 3-годишен период в дейността си

Поредни 3 години Областен информационен център (ОИЦ) – Плевен продължава да работи в подкрепа на бизнеса, на НПО, на институциите в областта и на всички интересуващи се, за да са информирани за възможностите, които европейските фондове предоставят в България

В края на 2021 г. приключва проектът,който осигурява финансово и методически работата на четирима експерти, за да бъдат заинтересованите винаги информираникакда кандидатстватзафинансова подкрепа от европейските фондове или да намерят отговор на въпроса какво се постига със средствата от ЕС в областта. Това са и двете основни цели на мрежата от областни информационни центрове в България, създадена през 2011 г., част от която е екипът в Плевен.

От 2019 до края на 2021 г. е даден отговор на над 800 въпроса на фирми, граждани, неправителствени организации, oбщини, институции и медии, информираха от Центъра на заключителна за периода пресконференция, която се проведе онлайн.

На място, в офиса на ОИЦ – Плевен са консултирани над 450 посетители, останалите са получили информация по телефона, електронната поща или други платформи за съобщения.Близо 800 участници са се включили в 66 публични събития в единадесетте общини в областта.

ОИЦ – Плевен е организирал на местно ниво три инициативи, част от националните кампании на Мрежата, посветени на изработването на видео клип от младежи под наслов „Имам бизнес идея“ (2019 г.), на прилагането на новия регионален подход в България през програмния период 2021 – 2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестици(2020 г.),както и на основния стратегически документ за периода 2021 – 2027 г. – Споразумението за партньорство между България и ЕК(2021 г.).

Навременна и достъпна информация осигуряват и трите разяснителни кампании в Плевен по четири от процедурите на ОП „Околна среда“, информационният ден по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, представянето на надградения публичен модул на ИСУН 2020, демонстриран от експерти от отдел „Информационни системи“ на Централното координационно звено в Администрацията на Министерския съвет.

Двадесет дипляни с общ тираж от 2 000 броя са разработени от експертите на Центъра, за да представят основните акценти от отворените в периода процедури.

Над 50 микро и малки предприятия от областта са подпомогнати от екипа на ОИЦ – Плевен, за да отстранят технически проблеми в проектните си предложения и да получат помощ по една от Ковид мерките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

През отчетния период задачите на ОИЦ – Плевен са разширени и от 2020 г. експертите оказват техническа подкрепа и на местните инициативни групи в област Плевен – МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и МИГ „Белене-Никопол“.

Нови функции за ОИЦ – Плевен са заложени в Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане: Новите задължения за експертите са свързани с участието им в звената за медиация и за публични консултации, които са част от експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Северозападния регион за планиране.Тези ангажименти предполагат още по-тясно сътрудничество с администрациите, с бизнеса, с неправителствения сектор и с местната общност.

В началото на 2022 г. предстои одобряването на проекта и подписването на договора за работата на ОИЦ – Плевен през следващите две години.

Подобни новини

Back to top button