ЖивотновъдствоСтраната

78 са спрените проекти при оценка за „Инвестиции в земеделски стопанства“ в сектор „Животновъдство“

Екипите на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключиха оценката за административно съответствие и допустимост на 645 проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., съобщават от фонда.
Проектните предложения са подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“.
По подмярката се финансират инвестиции, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“.
От оценените на административно съответствие и допустимост 645 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 552 проектни предложения, 78 са проектите, които не преминават на следващ етап, 15 проектни предложения са оттеглени от кандидатите.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван Списък с проектите, които не преминават на следващ етап – техническа и финансова оценка.
ДФ „Земеделие” ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка чрез ИСУН на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.
След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

Подобни новини

Back to top button