Водещи новиниОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Стимулиране на раждаемостта, такса битови отпадъци, терен за стари МПС – важни теми в дневния ред от 22 точки на януарската сесия в Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание в четвъртък, 27 януари, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/. Предварителният дневен ред на първата за тази година сесия включва 21 предложения и питане от общински съветник.

Първа точка в дневния ред е предложение за Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца в община Плевен. Предложеният нормативен документ има за цел подкрепа на отговорното родителство и стимулиране на раждаемостта на територията на общината чрез предоставянето на еднократна финансова помощ на родителите за всяко новородено/осиновено първо, второ и трето дете.  Предвижда се подпомагането да бъде стъпаловидно – да зависи от поредността на детето в семейството и от образователния ценз на родителите. Преди предстоящото обсъждане в Общинския съвет, предложението бе разгледано в три от постоянните комисии – ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Здравеопазване и социална политика“ и ПК по „Бюджет и финансова политика“. Спазен е и 30-дневният срок за обществено обсъждане, в който заинтересованите лица имаха възможност за предложения и становища по изготвения проект.

Втора точка е предложение за приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 г. План-сметката на общината включва прогнозни разходи за: закупуване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа и др. инсталации за третиране; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО и за почистване на териториите, предназначени за обществено ползване. Действащите в момента размери на такса битови отпадъци за населените места в община Плевен са определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общинския съвет. Предложеният проект за решение е същите да останат в сила и през 2022 г.

Този месец за обсъждане в Общинския съвет влиза предложение и за определяне размер на разноски, одобряване на имот частна собственост за площадка за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и сключване на договор за възлагане на дейностите по тяхното предаване, събиране и съхранение. Процедурата за предаването, съхранението и манипулирането им в общината е разписана в Раздел IV на общинската Наредба №2 за опазване на околната среда. В цитирания раздел е предвидено на територията на град Плевен да се определи(ят) площадка(и) и/или център за разкомплектоване за предаване на ИУМПС. До настоящия момент дейностите бяха възложени по реда на чл.16 от Наредбата и се извършваха на собствена площадка от юридическото лице, съгласно решение на РИОС – Плевен. По искане на изпълнителя, считано от 1 януари тази година, договорът е прекратен. В тази връзка се предлага нов проект на договор с изпълнител.

Предложение за отдаване под наем на язовир „Бохот-2“, представляващ част от имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на село Бохот, е пета точка в предварителния дневен ред на сесията. С решение на съветниците от март миналата година за имота е прието да бъде прекратено действието на договор за предоставянето му на концесия. Настоящото предложение е язовирът да бъде включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., които Община Плевен има намерение да предостави под наем.

Януарското заседание включва още: Предложение за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между Община Плевен и физическо лице; Приемане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения – контейнери /модулни, 2 бр./ за обществено хранене към НУ „Христо Ботев“; Предложение за продажба на общински незастроен поземлен имот по регулационния план на с.Ясен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг; Приемане на схема за разполагане на павилиони за продажба и консумация на храни и напитки в с. Буковлък; Разрешения за изработването на проекти за подробни устройствени планове за имоти в общината; др.

Последна точка в предварителния дневен ред е питане от общинския съветник Йордан Грижов във връзка с повишените цени на електроенергията. Питането касае статута на спортен комплекс „Спартак” ката потребител на ел.енергия – битов или небитов клиент, което се отразява съответно и на сметките за ток, заплащани от спортните клубове, ползващи комплекса.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 27 януари, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 27.01.2022г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-27012022-g

Подобни новини

Back to top button