Граждани за прозрачно управлениеОбществоОбщинска и държавна администрация

Изцяло актуални Вътрешни правила за управление на обществените поръчки имат едва 3 от 11-те плевенски общини

Във връзка с проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, изпълняван от фондация „Съвременна плевенска медия“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“, бе направен преглед на Вътрешните правила за управление на цикъла на възлагане на обществени поръчки в общините от област Плевен, с цел да се види доколко те отговарят на законовите изисквания.

Съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), гл.31, раздел IV, касаещ контрола и по-точно управлението на обществените поръчки при публичните възложители, „Публичните възложители приемат вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, когато се разпореждат с годишен бюджет, включително със средствата, предоставени по линия на различни европейски фондове и програми, равен или по-голям от 5 млн.лв.“, а „Минималното съдържание на правилата по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.“ (чл.244, ал.1 и 2 от ЗОП).
Според Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) минималното съдържание на вътрешните правила трябва да е такова, че те да определят най-малко реда за: прогнозирането на потребностите от възлагане на обществени поръчки; планирането на провеждането на процедурите; определянето на служителите, отговорни за подготовката на процедурите; получаването и съхраняването на заявления за участие; сключването на договорите; проследяването на изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите от тях; действията при обжалване на процедурите; провеждането на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки; документирането на всеки етап от цикъла на обществените поръчки; архивирането на документите, свързани с управлението на този цикъл; публикуването на документи в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача (чл.140, ал.1, т.1-11от ППЗОП).

След изпращане на заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и преглед на документите, публикувани в разделите „Профил на купувача“ на сайтовете на 11-те общини в област Плевен, разполагаме с Вътрешните правила по ЗОП на всички, с изключение на 2 от общинските администрации – Община Кнежа и Община Левски. В техните официални отговори на изпратените заявления по ЗДОИ се посочва, че имат приети Вътрешни правила, но не са длъжни да ги публикуват. По-точно, отговорът на Община Левски гласи, че тя „има разработени Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, съгласно чл.244 от ЗОП, считано от 11.06.2020 г. Възложителят няма задължението да публикува тези правила“. Отговорът, който получихме от Община Кнежа, е, че „има приети актуални Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, съгласно чл.244 от Закона за обществените поръчки“, но те „не подлежат на задължително публикуване и до момента не са публикувани на достъпно място в интернет. Документите ще бъдат предоставени на Заявителя в електронен вид на посочения от Заявителя електронен адрес.“ Впоследствие обаче документи не са предоставени на електронния адрес, на който беше проведена въпросната кореспонденция, като до Община Кнежа бе изпратен и мейл с напомняне за поетия ангажимент.

Отговорът на Община Левски на въпросите, изпратени със заявление за достъп до обществена информация: 1.Има ли Община Левски приети и обнародвани Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, съгласно чл. 244 от Закона за обществените поръчки? Актуални ли са те и променяни ли са съобразно промените в Закона или по друга причина?; 2.Публикувани ли са тези Вътрешни правила на публично достъпно място в интернет? Моля, посочете линк.
Протоколът с решения на Община Кнежа относно изпратеното до тях заявление по ЗДОИ

Относно това дали и доколко Вътрешните правила (ВП) на останалите 9 общински администрации от област Плевен отговарят на 11-те изисквания за тяхното минимално съдържание съобразно чл.140, ал.1 от ППЗОП, бе установено следното:
– изцяло неактулни по отношение на новия ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) са Вътрешните правила на Община Белене – поради това, че са приети преди промените в Правилника, като в отговора по ЗДОИ от Община Белене заявяват, че техните ВП са „в процес на актуализация“;
– частично актуални са Вътрешните правила на общините Долни Дъбник, Никопол и Червен бряг, което ще рече, че някои от изискванията по чл.140, ал.1 на ППЗОП са спазени, други са разширени, а някои липсват;

Решението на Община Червен бряг в отговор на заявлението за достъп до обществена информация по отношение на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки.


– при две от общинските администрации – Долна Митрополия и Пордим, Вътрешните правила са актуални по отношение на всички изисквания на чл.140, ал.1 от ППЗОП, с изключение на влязлото в сила през април 2020 г. изменение на т.11;
– напълно съответстващи на законовите изисквания Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки имат 3 общини от областта – Гулянци, Искър и Плевен.

Прави впечатление, че при търсене на вътрешните правила за управление на цикъла на обществени поръчки в сайтовете на общините, в част от тях намирането на съответния документ е доста затруднено. Допълнително, повечето документи са сканирани така, че pdf файловете са изключително неудобни за работа, като например търсенето на ключови думи в повечето от тях е невъзможно, а също и копирането на текст. Със същите проблеми по отношение на сканираните документи се сблъскахме и при част от получените отговори от общинските администрации на въпросите, изпратените им по ЗДОИ, като особено неудобство създава това, че посочените интернет адреси, препращащи към публикуваните онлайн вътрешни правила, не са активни линкове. Би било добре общинските служители да обработват документацията по начин, който да способства по-удобното боравене с нея от страна на гражданите.

В резултат на направения преглед на вътрешните правила за управление на цикъла на възлагане на обществени поръчки в общините от област Плевен става ясно, че наличието, пълнотата и актуалността на тези Вътрешни правила не зависят от големината на общината. Не всички големи общини сред 11-те в област Плевен са напълно прозрачни в тази област, докато има малки общини, които са изрядни.

Дали и доколко това има пряка връзка с качеството на възлаганите от местните власти обществени поръчки е тема за друг анализ.

Автор: Кремена Ватева

Подкрепата за Фондация „Съвременна плевенска медия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Съвременна плевенска медия“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Подобни новини

Back to top button