БизнесОбществоОбщинска и държавна администрацияУслуги

ОбС – Плевен одобри нов договор и площадка за временно съхранение на излезли от употреба МПС в общината

Общинският съвет на Плевен одобри нов договор и площадка – паркинг за временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и Център за разкомплектоване (ЦР) на територията на общината. Съветниците гласуваха решението на януарското си заседание и възложиха на кмета Георг Спартански да подпише договор за тази дейност с фирмата „Гранде ауто” ЕООД – гр. Плевен, след като досегашният изпълнител „Йоуауто партс” ЕООД е пожелал да прекрати договорните си отношения, считано от 01.01.2022 г.

Процедурата по предаване, съхранение и манипулиране на ИУМПС в община Плевен е разписана в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда. Наредбата предвижда на територията на града да се определи площадка и/или Център за разкомплектоване и предаване на ИУМПС. Досега тези дейности бяха възложени и се извършваха на собствена площадка от „Йоуауто партс”, съгласно решение на РИОС – Плевен от декември 2017 г. Въпреки действията на общинска администрация за решаване на въпроса с излезлите от употреба превозни средства в общината, те продължават да бъдат проблем и трайно решение не е намерено. По тази причина и факта, че Община Плевен не разполага със собствена площадка, отговаряща на минималните технически изисквания, нито със звено или общинско предприятие за извършване приемането на този вид отпадък и временното му съхраняване, е необходимо определяне на нова площадка за приемане и съхранение на ИУМПС и сключването на нов договор с юридическо лице, разполагащо с разрешителните за това по Закона за управление на отпадъците.

След обсъждане Общински съвет – Плевен одобри имот от 450 кв.м, намиращ се на ул. „Вит“ №9 в Плевен за площадка – паркинг за временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства и Център за разкомплектоване на същите и възложи на кмета на Общината да подпише договор с „Гранде ауто” ЕООД за тази дейност. Разноските, дължими от собствениците на ИУМПС, претендиращи за връщане от временната площадка, са както следва: 50 лв. за репатриране на автомобил и 20 лв. на ден за престой на МПС на временен паркинг – площадка.

Процедурата по събиране, транспортиране и третиране на излезлите от употреба моторни и пътни превозни средства в община Плевен е разписана в Раздел IV на Наредба №2 за опазване на околната среда в общината. Съгласно текста, излезлите от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, замърсяващи околната среда се събират на определените за целта площадки за временно съхраняване или Центрове за разкомплектоване, като дейностите се извършват от лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците.  Операторът на Центъра за разкомплектоване или операторът на площадката за временно съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектоването му по образец.

Забранява се съхранението на излезлите от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, замърсяващи околната среда на терени – общинска собственост: улици, булеварди, площади, тротоари, зелени площи и терени – държавна собственост, както и извършването на търговска дейност…

Собственикът на МПС, на което знакът за технически преглед не е заверен за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, което не се съхранява в имоти – частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в Център за разкомплектоване.   

При невъзможност МПС-то да бъде транспортирано на собствен ход до определените места, собствениците могат да се обърнат за съдействие към оторизираните за това лица.

Кметът на общината назначава комисия за установяване на излезли от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, която за целта съставя констативен протокол и уведомява собствениците по реда на АПК…

Когато ИУМПС е без регистрационни номера и липсват външни белези, по които собственикът му да бъде установен, предписанието за преместване се залепва на предното стъкло под формата на стикер и се обявява на интернет страницата на Община Плевен. Удостоверяването на поставянето на предписание по горния способ се извършва чрез съставяне на нарочен протокол и заснеманеЗадължение на лицата, стопанисващи площадките за временно съхранение, е да съхраняват доставеното МПС в продължение на 14 календарни дни. След указания срок, ИУМПС може да бъде разкомплектовано и предоставено за рециклиране.

Подобни новини

Back to top button