ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Дневен ред от 29 точки на февруарската сесия в Плевен, една от тях е отчетът на кмета за втората година от мандата му

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание в четвъртък, 24 февруари, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включва 29 точки, една от тях е отчета на кмета за втората година от мандата. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/.

Първа и втора точка в дневния ред на съветниците са предложения за промени в две от действащите общински наредби – Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен и Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен. Повод за обсъждането на изменение в Наредба №1 е писмо от директора на Областната дирекция на МВР старши комисар Веселин Вътов, с което се обръща внимание върху настъпили през годините промени в структурата и наименованията на отделни звена на вътрешното министерството. Промените в Наредба №15 са във връзка с неудачна и създаваща затруднения при прилагането настояща регламентация на реда и процедурата за поставяне на вендинг автомати върху общински терени – публична и частна общинска собственост. Целите, които се поставят с предлаганото изменение, са създаване на ясни правила и процедура за получаване правото на поставяне на преместваемите съоръжения и регламентиране на наемни правоотношения при достигнати чрез търг справедливи пазарни цени за ползването на общинските терени, както и определяне реда за контрол и прекратяване на сключените наемни договори.

Трета точка в дневния ред на Общинския съвет е представяне на отчета за изпълнение на Програмата за управление на кмета на Общината Георг Спартански за втората година от мандат 2019-2023 г. Преди сесията отчетът бе разгледан от всичките 10 постоянни комисии. Внасянето на отчета в Общинския съвет е в изпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно който кметът представя пред съветниците програма за управление за срока на мандата, след което и годишен отчет за изпълнението й всяка година.

На февруарската сесия ще бъдат обсъдени изменения и в две предходни решения, приети от местния парламент. Първото предложение е за промени в Решение №1032/26.07.2018 г., изменено с Решение №596/24.06.2021 г. Решението касае съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на 21 бр. недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – язовири, подробно посочени в Приложение 1, представляващо неразделна част от решението. В хода на процедурата по прехвърлянето на язовирите „Радишево – 2“, „Върбица – 2“ и „Николаево -1“ е установена необходимост от актуализиране на кадастралните данни за тези имоти. Второто предложение за изменение е за Решение №265/30.07.2020 г., с което е регламентиран броя, предназначението и местонахождението на видовете общински жилища.

Този месец девет от предложенията в дневния ред са за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, в сградата на Автогара Плевен. Става дума за терени: заведение /с прилежащи склад и сервизно помещение/; помещение за търговска дейност; помещение за съхранение на багаж; помещение за поставяне на банкомат и гишета за продажба на билети. Сесията включва още: Предложение за предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2022 – 2023 г.; Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения; Предложения за  разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове – планове за застрояване за терени в рамките на общината.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 24 февруари, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 24.02.2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-fevruari-2022-g

Подобни новини

Back to top button