БизнесПриродаПроблемиСтраната

И в Левски не са съгласни с изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци до Върбовка

На своето редовно заседание, проведено в сряда, 23 февруари 2022 година, Общинският съвет в Левски прие декларация с която изрази несъгласие с изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци до Върбовка, общ. Павликени, което е в близост до община Левски.
В мотивите решението, с което бе приета декларацията, се посочва: „По отношение на местоположението на инвестиционното предложение (ИП). Спрямо Община Левски, имотите отстоят на около 8 км. североизточно от Градище (землищна граница с Върбовка), на около 12 км. северно от Левски и на около 10 км. северозападно от Асеновци. Независимо от факта, че местоположението на ИП попада в административните граници на Община Павликени, по смисъла на чл. 95, ал. 1 и ал. 3 от ЗООС, подлагайки на тълкуване процесуалния субект от ЗООС – „засегната общественост“, то Община Левски е именно такава „заинтересована страна“, заради близкото отстояние и граничните земеделски площи.
Община Левски, в това число и останалите съседни общини, които граничат с ИП – Летница и Сухиндол са предимно земеделски райони (както и община Павликени), като традиционният поминък е свързан с земеделие и животновъдство и производни производства към този отрасъл. Районът не е индустриален и в този смисъл последствията от екологичен и агроекологичен характер, или въздействията от реализацията на ИП биха били негативни.

  1. За нуждите на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура. Т.е. голяма част от достъпа към Обекта ще е пътната мрежа, преминаваща през населени места от Община Левски. Това значително ще увеличи тежкотоварния трафик, преминаващ през селата и Левски, което ще създаде сериозен дискомфорт за населението на община Левски, от гледна точка на шум, прах и отработени газове от автомобилите.
  2. В енергийната централа към цеха за производство на каменна вата ще се използва RDF(модифицирани гориво от отпадъци). Възложителят уверява, че ще се използва стандартизиран отпадък единствено и само с национален произход, като предвижда, че всички РСУО на територията на страната ще са потенциални доставчици на модифицирано твърдо гориво. За регион Левски-Никопол, в който влизат общините Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени, в ДОВОС са изчислени 4493 тона годишно RDF. Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците Левски-Никопол не е запознато с ИП и не е поискано неговото съгласие, респективно не е запознат и Общински съвет Левски и не е постъпвало предложение за модернизация на МБТ-инсталацията в РСУО-Санадиново. Общинският съвет в Левски прие Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Левски за новия програмен период 2021-2028, която е разработена в унисон с целите и приоритетите на НПУО 2021-2028, в която отсъства енергийно оползотворяване на отпадъци.
    Общински съвет – Левски не приема в близост до територията на Община Левски осъществяването на процес по изгаряне на отпадъци, било то и само модифицирано твърдо гориво, класифицирано съгласно Наредба №2 от 23 юли 2014г. за класификация на отпадъците като неопасен отпадък с код 19 12 10 запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци).”
    Общинският съвет в Левски прие със свое решение Декларация против реализирането на ИП „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“, Възложител „ПЕТРУРГИЯ“ ЕООД.
    Упълномощи Кмета на Община Левски Любка Александрова да предостави на вниманието на Директора на РИОСВ – В.Търново и Министъра на Околната среда и водите приетата Декларация против реализирането на ИП и свое становище, с което да изиска конституирането си като „засегната страна“ по реда на ЗООС.
    Както вече медиите информираха, жителите на селищата в региона са категорично против мащабните дейности на „Петрургия“ ЕООД за третиране на RDF отпадъци, включително чрез изгаряне с или без оползотворяване на енергия. Това е потенциал за допълнително замърсяване на въздуха, водите и почвите. След протеста на стотици през януари в Павликени, напрежението и недоволство в региона продължава да расте. Жителите на общините Павликени и Сухиндол, а съвсем скоро и в община Левски, събират протестна подписка срещу инвестиционното намерение за 420 млн. евро на фирма „Петрургия“ на бизнесмена Румен Гайтански, защото то би довело до екологична катастрофа. Както стана известно инсталацията ще бъде с капацитет над два пъти по-голям от инсинератора на София, т.е. по 420 хил. тона отпадъци на година, или по 60 тира боклук на ден. Възражения са внесени от движенията „За Земята“, „Балканка“ и от Инициативен комитет за запазване на Павликени като екологично чист район.

Подобни новини

Back to top button