Търговия

Търсят се желаещи да наемат помещения с различно предназначение в Автогарата

Общинският съвет на Плевен прие решения за отдаване под наем на девет помещения в ремонтираната сграда на Автогара Плевен. Помещенията са части от имота публична общинска собственост с различно предназначение – заведение с прилежащи склад и сервизно помещение, помещения за търговска дейност, за съхранение на багаж, за поставяне на банкомат и гишета за продажба на билети.
Стопанисването и управлението на Автогара Плевен е предоставено на Общинското предприятие „Център за градска мобилност“. Съгласно Закона за общинската собственост части от имоти – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след решение на Общинския съвет. Съгласно общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, за определяне на базисни наемни цени на общински имоти за нежилищни нужди, началната месечна наемна цена за административни сгради и офиси в първа зона на гр. Плевен е 10,10 лв. за кв.м. без ДДС.
След дебат Общинският съвет реши отдаването под наем на помещенията на територията на обновената Автогара Плевен да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен.
Ремонтът на Автогара Плевен започна през м. май 2021 г. Обновяването на сградата включваше премахване на съществуващата лепена каменна облицовка и подмяната й с нова след полагане на топлоизолационен пакет. Цялостно е променено и разпределението на пътническия салон. Подменена е дограмата, реновирана е системата за отопление, извършено е климатизиране на сградата, монтирана е и нова осветителна инсталация с LED осветители. Изцяло се преустроени водопроводната и канализационна инсталации. В основния салон обособените седящи места са 80. Дворното пространство също е обновено. Изградена е и нова стоманена навесна конструкция за стоянките на отпътуващите автобуси.

Подобни новини

Back to top button