Граждани за прозрачно управлениеОбществоОбщинска и държавна администрация

През 2018, 2019 и 2020 г. Агенцията за държавна финансова инспекция е извършила 25 проверки на общините в област Плевен

8 от тях са по постъпили прокурорски постановления, 2 - по сигнали на физически лица

Проектът на Фондация „Съвременна плевенска медия“ (ФСПМ) Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“ има за цел да информира обществеността в региона за постиженията и мерките, предприети с цел повишаване на прозрачността и почтеността на 11-те общини в област Плевен. Една от дейностите в изпълнение на тази задача е Преглед на докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) от последните 3 години за общините в област Плевен – описване на отбелязаните нередности, пропуски и препоръки.

Както е посочено на сайта на АДФИ по отношение на финансовите инспекции, извършвани от агенцията (https://adfi.minfin.bg/bg/18), „Агенцията за държавна финансова инспекция извършва проверки за законосъобразното разходване на средства от държавния и/или общинските бюджети, както и на средства, предоставени от европейски фондове и програми. Резултатите от извършените финансови инспекции представляват сериозен обществен интерес. Публикуването им осигурява прозрачност по отношение дейността на агенцията и предоставя възможност на обществеността да се запознае своевременно с тях.
С изменението на Закона за държавната финансова инспекция (ДВ. бр.60 от 5 август 2011 г.) агенцията инициира конкретни промени за осигуряване на по-голяма публичност на работата на финансовите инспектори. Предложенията бяха приети от 41-то Народно събрание и съгласно тях – до 10-то число на месеца, следващ всяко тримесечие, на интернет страницата на агенцията се публикува списък с обектите, в които финансовите инспекции са приключили, както и информация за резултатите от тях.
Всеки гражданин, който допълнително желае да получи достъп до конкретен доклад от финансова инспекция, може да го направи по реда на Закона за достъп до обществена информация.“

На основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) изпратихме до АДФИ заявление с искане за предоставяне на следната информация:
1. Извършвани ли са през 2018, 2019 и 2020 година финансови инспекции в 11-те общини от област Плевен (Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг). Кои от тези общини са били инспектирани през тези 3 години, за какъв период, какви са темата и обхватът на инспекциите.
2. Кои от инспекциите са били планови и кои – по подаден до АДФИ сигнал. Ако има подадени сигнали, какъв е подателят – физическо лице, юридическо лице или юридическо лице с нестопанска цел. В кои общини и за коя година/години инспекциите са правени по сигнал.
3. Копия от докладите за извършените от АДФИ финансови инспекции на въпросните общини за съответните години.           

От отговорите и предоставената информация, които получихме от АДФИ, можем да обобщим следното:

– През периода 2018-2020 г. в 11-те общини от област Плевен са извършени общо 25 финансови инспекции (ФИ) приключили с доклади на АДФИ.

– През трите години са инспектирани всичките 11 общини от област Плевен, както следва: Община Белене – 1 ФИ от 2018 г.; Гулянци – 2 ФИ от 2018 г.; Долна Митрополия – 1 ФИ от 2020 г.; Долни Дъбник – 1 ФИ от 2019 г.; Искър – 1 ФИ от 2018 и 1 ФИ от 2019 г.; Кнежа – 2 ФИ от 2018, 1 ФИ от 2019 и 1 ФИ от 2020 г.; Левски – 1 ФИ от 2018 г.; Никопол – 1 ФИ от 2018 г.; Плевен – 2 ФИ от 2018 г., 1 ФИ от 2019 г. и 3 ФИ от 2020 г.; Пордим – 1 ФИ от 2019 г.; Червен бряг – 1 ФИ от 2018, 3 ФИ от 2019 г. и 1 ФИ от 2020 г. Това ще рече, че от общо извършените 25 финансови инспекции на 11-те общини в област Плевен 11 ФИ са от 2018, 8 – от 2019 и 6 – от 2020 г.

– Основанията за извършване на въпросните 25 финансови инспекции са следните, съответно по общини и години:
– във връзка с утвърден годишен план за 2018 г. – 6 ФИ, на Общините Белене, Гулянци, Искър, Кнежа, Левски, Никопол (всичките от 2018 г.);
– годишен план за 2017 г. – 1 ФИ, на Община Плевен (от 2018 г.);
– годишен план за 2018 г. и писмо на Министерство на финансите (МФ) – 1 ФИ, на Община Плевен (от 2019 г.);
– писмо на МФ – 5 ФИ, на Общините Долни Дъбник (2019 г.), Искър (2019 г.), Кнежа (2019 г.), Пордим (2019 г.) и Червен бряг (2020 г.);
– писмо на Сметната палата – 1 ФИ, на Община Кнежа (от 2020 г.);
– постъпило прокурорско постановление – 8 ФИ, на Общините Гулянци (1 ФИ, от 2018), Кнежа (1 ФИ от 2018), Плевен (3 ФИ, от 2020 г.) и Червен бряг (3 ФИ, от 2019 г.);
– подаден сигнал от юридическо лице – 1 ФИ, на Община Червен бряг (от 2018 г.);
– подаден сигнал от физическо лице – 2 ФИ, на Общините Долна Митрополия (от 2020 г.) и Плевен (от 2018 г.).

Полезно е също така да видим разбивката за направените от АДФИ финансови инспекции на всяка от общинските администрации в област Плевен съобразно основанията за извършване на ФИ през разглеждания тригодишен период:
– На Община Белене е направена само една ФИ, през 2018 г., във връзка с утвърдения годишен план на Общината за 2018 г.;
– Община Гулянци – 1 ФИ, през 2018 г., във връзка с годишния план за 2018 г., и 1 ФИ, през 2018 г., след постъпило прокурорско постановление;
– Долна Митрополия – 1 ФИ, през 2020 г., по сигнал подаден от физическо лице;
– Долни Дъбник – 1 ФИ, през 2019 г., след писмо от МФ;
– Искър – 1 ФИ, през 2018 г., във връзка с утвърдения годишен план на Общината за същата година, и 1 ФИ, през 2019 г., след писмо на МФ;
– Кнежа – през 2018 г. има 2 ФИ, като едната е по годишния план за същата година, а другата е във връзка с прокурорско постановление, през 2019 г. има 1 ФИ, след писмо на МФ, през 2020 г. също има 1 ФИ, след писмо от Сметната палата;
– Левски – 1 ФИ, през 2018 г., във връзка с годишния план на Общината за същата година;
– Никопол – 1 ФИ, през 2018 г. по утвърдения годишния план на общинската администрация за същата година;
– Плевен – през 2018 г. има 2 ФИ, като едната е по сигнал от физическо лице, а другата е по годишния план на Общината за 2017 г., през 2019 г. има 1 ФИ, по годишния план за 2018 г. и писмо на МФ, през 2020 г. има 3 ФИ, всичките след постъпили прокурорски постановления;
– Пордим – 1 ФИ, през 2019 г., във връзка с писмо на МФ;
– Червен бряг – през 2018 г. има 1 ФИ, след подаден сигнал от юридическо лице, през 2019 г. има 3 ФИ, всичките по прокурорски постановления, през 2020 г. има 1 ФИ, във връзка с писмо на МФ.

Извършените от АДФИ през 2018-2020 г. 25 финансови инспекции на 11-те общини от област Плевен са приключили с доклади на агенцията, отразяващи резултатите от съответните проверки. В отговор на изпратеното заявление по ЗДОИ от АДФИ ни предоставиха първоначално 14 от тези 25 доклада, тъй като „по отношение на исканата информация, съдържаща се в [останалите 11] доклада (…) е приложима разпоредбата по реда на чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/“, „който урежда необходимостта от разрешение на прокурора при разгласяване на материалите по разследването“, „поради което достъп до [исканата информация] може да бъде предоставен след получаване на разрешение от прокуратурата“. Става дума за следните доклади, отразяващи резултатите от извършените финансови инспекции на съответните Общини и вследствие на съответните основания за извършване на ФИ: ДИ2ПЛ-6/11.10.18, Гулянци, във връзка с прокурорско постановление; ДИДЗ-ПЛ-7/31.07.19, Долни Дъбник, във връзка с писмо на МФ; ДИ2ПЛ-8/26.10.18, Кнежа, прокурорско постановление; ДИ2ПЛ-7/23.10.18, Червен бряг, след подаден сигнал от юридическо лице; ДИДЗ-ПЛ-3/05.06.19, Червен бряг, постъпило прокурорско постановление; ДИДЗ-ПЛ-6/22.06.20, Червен бряг, писмо от МФ; ДИДЗ-ПЛ-4/15.05.20, Долна Митрополия, след подаден сигнал от физическо лице; ДИДЗ-ПЛ-2/19.02.20, Плевен, постъпило прокурорско постановление; ДИДЗ-ПЛ-5/11.06.20, Плевен, прокурорско постановление; ДИДЗ-ПЛ-7/14.07.20, Плевен, прокурорско постановление; ДИДЗ-ПЛ-6/24.07.19, Червен бряг, прокурорско постановление.

След като АДФИ сезира органите на прокуратурата „с искане за предоставяне на становище следва ли да бъде предоставен достъп до [въпросните 11] доклада, предвид наличието на хипотезата на чл. 198 от НПК“, от компетентната прокуратура бяха получени разрешения за предоставяне на достъп до 2 от тези доклади, както и заключенията към тях, по-точно докладите с №№ ДИДЗ-ПЛ-3/05.06.19, отразяващ резултатите от извършената ФИ на Община Червен бряг във връзка с постъпило прокурорско постановление, и ДИДЗ-ПЛ-5/11.06.20 от ФИ на Община Плевен вследствие на прокурорско постановление.

Предоставяме списък и на получените първоначално от АДФИ 14 доклада: Доклад № ДП2ПЛ-9/12.09.18, отразяващ резултатите от извършена финансова инспекция на Община Белене във връзка с утвърден годишен план за 2018 г.; ДП2ПЛ-7/03.07.18 от ФИ на Община Гулянци, по утвърден годишен план за 2018 г.; ДП2ПЛ-3/06.03.18, Община Искър, по годишен план за 2018 г.; ДИДЗ-ПЛ-5/10.07.19, Община Искър, след писмо на МФ; ДП2ПЛ-6/04.05.18, Община Кнежа, по годишен план за 2018 г.; ДИДЗ-ПЛ-1/17.05.19, Община Кнежа, след писмо на МФ; ДИДЗ-ПЛ-8/31.07.20, Кнежа, по писмо на Сметната палата; ДП2ПЛ-2/28.02.18, Община Левски, във връзка с годишен план за 2018 г.; ДП2ПЛ-5/02.05.18, Община Никопол, годишен план за 2018 г.; ДИДЗ-ПЛ-2/21.05.19, Община Пордим, по писмо на МФ; ДИ2ПЛ-1/10.01.19, Община Червен бряг, по постъпило прокурорско постановление; ДИ2ПЛ-4/04.05.18 от ФИ на Община Плевен след подаден сигнал от физическо лице; ДП2ПЛ-1/08.01.19, Община Плевен, във връзка с утвърден годишен план за 2018 г. и писмо на МФ; ДП2ПЛ-4/26.03.18, Община Плевен, по годишен план за 2017 г.

Накратко, от 25-те доклада, които АДФИ е съставила по финансовите инспекции, проведени в годините 2018, 2019 и 2019 на 11-те общини от област Плевен, за целите на настоящото проучване, част от проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, бяха предоставени общо 16 от тези доклади. Разполагаме с доклади от извършените финансови инспекции на 9 от плевенските общини. За 5 от тях – Белене, Искър, Левски, Никопол и Пордим, са ни предоставени всички доклади. За 4 от общините – Гулянци, Кнежа, Плевен и Червен бряг, разполагаме с част от изготвените доклади, тъй като останалите попадат под условието на чл. 198, ал. 1 от НПК – „Материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора“. Поради същото условие не ни беше даден достъп до докладите за общините Долна Митрополия и Долни Дъбник, на които АДФИ е извършила само по 1 финансова инспекция за разглеждания тригодишен период и, съответно, не разполагаме с доклади за тези две общини.

Можем да обобщим, че от 9-те доклада на АДФИ, които не ни бяха изпратени заради изискването на чл. 198 от НПК, основанията за извършване на съответните финансови инспекции са били: постъпило прокурорско постановление (5 доклада – по един доклад за общините Гулянци – от 2018 г., Кнежа – от 2018 г., Червен бряг – от 2019 г. и два доклада за Община Плевен – от 2020 г.,), писмо на Министерство на финансите (2 доклада – за общините Долни Дъбник – от 2019 г., и Червен бряг – от 2020 г.), сигнал от юридическо лице (единственият такъв доклад за разглеждания тригодишен период – на Община Червен бряг, от 2018 г.) и сигнал от физическо лице (1 доклад – на Община Долна Митрополия, от 2020 г.).

Имайки предвид всяка от трите години, за които поискахме АДФИ да ни предостави информация относно извършените проверки в 11-те плевенски общини, разпределението на изпратени доклади и такива, до които не ни е даден достъп поради изискването на чл.198, ал. 1 от НПК, е както следва: за 2018 г. са ни изпратени 8 доклада, а до 3 ни е отказан достъп; за 2019 г. – изпратени 6, отказан достъп до 2 доклада; за 2020 г. – предоставени 2 доклада, отказан достъп до 4.
Разбивката по общини е: Белене – 1 доклад, изпратен; Гулянци – 1 изпратен, 1 с отказан достъп; Долна Митрополия – 1 доклад, отказан достъп; Долни Дъбник – 1 доклад, отказан достъп; Искър – 2 доклада, изпратени; Кнежа – 3 изпратени и 1 доклад, до който не ни е предоставен достъп; Левски – 1 доклад, изпратен; Никопол – 1 доклад, изпратен; Плевен – 4 изпратени и 2 с отказан достъп; Пордим – 1 доклад, изпратен; Червен бряг – 2 изпратени и 3 доклада, до които не ни е даден достъп.

Автор: Кремена Ватева

Относно съдържанието на част от изпратените ни от АДФИ доклади и констатираните нарушения, очаквайте продължение по темата.

Подкрепата за Фондация „Съвременна плевенска медия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Съвременна плевенска медия“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Подобни новини

Back to top button