Водещи новиниКултураНаукаОбразование

(допълнена) Кабинетът възложи закупуване на частен имот в Плевен за строеж на факултет по ветеринарна медицина

Медицинският университет в Плевен ще закупи терен, върху който ще построи сграда за бъдещия си факултет по ветеринарна медицина. Със свое решение днес правителството възложи на ректора на висшето училище да сключи договор за придобиване в полза на държавата на 22 454 кв. м. в Плевен. Сега те са частна общинска собственост. Цената на сделката е 1 862 000 лева, които ще са за сметка на бюджета на университета. От датата на придобиване имотът ще бъде обявен за публична държавна собственост и предоставен безвъзмездно за управление на Медицинския университет.

През ноември 2021 г. ръководството на МУ – Плевен обяви, че е изготвен проект за разкриване на ново основно звено в структурата на висшето училище – пети Факултет – по ветеринарна медицина, който включва изграждане на нов учебен корпус и разкриване на нова специалност – Ветеринарна медицина. Проектът е изготвен въз основа на мандатната програма на ръководството и стратегията за нейното изпълнение, в съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование в страната и Националната карта на висшето образование в Р България.

Националната карта на висшето образование позволява откриването на обучение по професионално направление „Ветеринарна медицина“ и такава специалност от регулираните професии в Северозападния район на планиране – по-специално в Медицинския университет в Плевен, който е определен в група А. Обучението по ветеринарна медицина се осъществява само в два района на страната – в Тракийския и Лесотехническия университет, като действащите студенти са 1626 при максимален капацитет 1 750. Това означава, че приемът е недостатъчен, а търсенето надвишава предлагането на ветеринарни лекари. Висшите училища с обучение по ветеринарна медицина са в Западна и Южна България, което не покрива нуждите на Северна България от ветеринарни лекари.

В Плевенска област от години се наблюдава тенденция за застаряване на лекарите. В същото време нараства нуждата от все повече млади ветеринарни специалисти в региона за осъществяване на граничен контрол – като инспектори към Българската агенция по безопасност на храните, както и като лекари, ангажирани в здравеопазването на продуктивните животни и животните за компания. Факт е, че 60% от практикуващите с продуктивни животни ветеринарни лекари са в пенсионна или в предпенсионна възраст, като на национално нива процентът е 50. От друга страна, секторът за обслужване на животни компаньони все повече се развива и също изисква млади специалисти.

Плевенският регион от векове се слави като център на животновъдството и търговията с добитък. Традиционно в средата на май в Плевен се е провеждал най-големият пазар на животни на Балканите. Наличието на нов факултет и специалност по ветеринарна медицина ще възроди животновъдството на едно качествено ново ниво чрез обучение и наука. По този начин ще се възвърне репутацията на Плевен като животновъден регион, а чрез Факултета по ветеринарна медицина науката ще стигне до обикновения животновъд чрез високи постижения, висок стандарт и високи технологии в отглеждането на животните, смятат авторите на проекта. Не трябва да се пренебрегва наличието в региона на три научноизследователски института в областта на растениевъдството – по лозарство, фуражни култури и царевицата, което е друг важен фактор за задоволяване на нуждите на животновъдството.

Специалността „Ветеринарна медицина“ е сред регулираните професии, обучението е с продължителност 5 и половина учебни години и води до придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „ветеринарен лекар“. Приемането на студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по биология или чрез оценка от държавния зрелостен изпит по биология. Голяма част от дисциплините в учебния план на ветеринарната медицина се изучават и преподават в МУ – Плевен.

Разрастването и развитието на МУ – Плевен чрез разкриване на нов факултет и специалност ще допринесе в дългосрочен план за превръщането на град Плевен във водещ европейски университетски, образователен, научен и здравен център. Превличането на нарастващ брой български и чуждестранни студенти, изграждането на висококачествени медицински и здравни специалисти, фармацевти и ветеринарни лекари ще окаже благоприятен ефект върху икономическото и социално развитие на региона и страната.

Подобни новини

Back to top button