БизнесОбществоСтроителствоУслуги

„Тендър сървис“ срещна в дискусионен форум гледни точки по проблемите на обществените поръчки у нас

Дискусионният форум на тема „Проблемите, които среща бизнесът при участието си в обществени поръчки“ срещна различни гледни точки на заинтересованите страни, даде отговори на важни въпроси и провокира идеи за бъдещи съвместни действия, които биха довели до законодателни промени в сферата. Организатор на събитието, което се състоя в конферентна зала в центъра на София, беше екипът на платформата за обществени поръчки tender-service.bg (https://www.tender-service.bg/) с ръководител Ирена Ставрева, управляващ директор на българския офис на Tender Service Group.

С изказвания в дискусията се включиха Валентин Николов – изпълнителен директор на КСБ (Камара на строителите в България), арх. Владимир Милков – председател на УС на КАБ (Камарата на архитектите в България), инж. Марин Гергов – председател на УС на КИИБ (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране) и специалистите от ЗОП ПРО (https://www.zop-pro.com/) Мила Каменова и Росица Йорданова. Експертът по ЗОП Георги Георгиев представи гледната точка на възложителите.

Сред присъстващите бяха още областният управител на Област Габрово Ивелин Стоянов, много фирми, които участват в обществени поръчки, както и представители на фондация „Съвременна плевенска медия“– Плевен, чийто екип работи по проекта „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. Специални гости на форума бяха представители на Фондация „Америка за България“, която подкрепя проекта на tender-service.bg.

Целта на дискусионния форум беше да се обсъдят проблемните зони, които демотивират фирмите да участват в обществени поръчки. Коментирано беше дали са необходими промени в законовата уредба и какви да са те, бяха споделени и различните гледни точки на браншовите организации по спорни въпроси, като ценообразуването в поръчките за строителство, инженеринговите проекти, инхаус възлагането и други.

Ирена Ставрева от “Тендър сървис”представи авторски анализ по 8 проблемни точки (https://www.tender-service.bg/service/novini/kak-raboti-ZOP), който специалистите коментираха. Сред проблемите са неразделянето на поръчката на обособени позции; смесването на строителни и нестроителни дейности; рамковите споразумения; инженерингът в строителството; твърде високите изисквания към изпълнителя и др. Беше отделено време и на въпроса как участниците в обществените поръчки да защитят правата си.

Мила Каменова и Росица Йорданова от ЗОП ПРО представиха проблемните зони в обществените поръчки с обект строителство. Бяха разгледани подтемите Критерии за подбор, Съдържание на офертата и често допускани грешки, Методика за оценка и Договор – незаконосъобразни и/или неблагоприятни за изпълнителя клаузи.Експертите споделиха и вижданията си по темата за устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки и дадоха много интересни примери от дългогодишната си практика. По тяхно мнение са необходими законодателни промени, а именно:

* публичност на всички документи в преписката на обществената поръчка, в това число актове и протоколи, създавани по време на изпълнение на обществената поръчка, и ЕЕДОП;

* ясна и единна методология, както и задължение за възложителите за изчисление на актуална прогнозна стойност на обществената поръчка и предоставяне на публична информация за този процес;

* ясни и точни публични мотиви при хипотезата на чл. 112 – отказ за сключване на договор от класирания на първо място участник, както и посочване в закона на конкретни предпоставки при наличието на които възложителят може да сключи договор с класирания на второ място участник;

* увеличаване сроковете, в които участниците могат да направят предложения за промяна и да отправят искания за разяснения.

В заключение участниците в дискусионния форум се обединиха около виждането, че трябва да се сформира работна група от представители на браншовите организации в строителството (КСБ, КАБ, КИИП) и експерти по ЗОП, които да обединят усилията си и да предложат конкретни решения и законови промени за постигане на по-добра среда за бизнеса в България и по-добър достъп до публичните ресурси на прага на новия програмен период.

Автор: Даниела Дочева

Подобни новини

Back to top button