БизнесОбществоОбщинска и държавна администрацияУслуги

Какъв данък плащат таксиметровите шофьори в община Плевен

В ДВ, бр.18 от 04.03.2022 г., е публикуван приетият Закон за Държавния бюджет за 2022 г. Данъчно задължените лица заплащат годишния данък за таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в наредба на Общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от Общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от ЗМДТ от 300 лв., но не по-малко от 300 лв.

В този случай данъкът върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. е в размер на 450 (четиристотин и петдесет лева) лв., като данъчно задължените лица заплащат на Община Плевен 300 (триста лева) лв., а разликата от 150 (сто и петдесет) лв. Общината ще получи под формата на компенсация от Държавния бюджет.

Надвнесените от данъчно задължените лица суми за данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. подлежат на прихващане или възстановяване от Общината по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.

Информацията се публикува на интернет страницата на Общината на основание чл. 107 ал. 3 от Закона за Държавния бюджет за 2022 г.  

Подобни новини

Back to top button