ОбразованиеОбществоОбщинска и държавна администрация

Центърът за работа с деца в Плевен ще кандидатства по проект за осигуряване на достъпна среда

Центърът за работа с деца в Плевен ще кандидатства по проект „Осигуряване на достъпна среда на ЦПЛР – Център за работа с деца”. Общинският съвет даде съгласие по предложение, внесено от общинската администрация.

Проектът за достъпна среда е по Компонент 3 за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – асансьори или лифтови платформи, за ползване от лица от целевата група. Финансирането е до 50 000 лв. Сградата на Центъра за работа с деца в Плевен има 65-годишна история. Построена е в края на 1953 и първоначално там се е помещавало Земеделското училище. Днес ЦРД – Плевен е образователна институция, в която учениците от Плевен осъществяват своите извънкласни и извънучилищни дейности. Съгласно Наредба №24 за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, на всички деца и ученици следва да се осигури достъп до съоръженията и сградата на центровете за подкрепа за личностно развитие.

Подобни новини

Back to top button