Общинска и държавна администрацияПолитика

След публичното обсъждане проектът за бюджет влезе в дневния ред на постоянните комисии

Проектът за бюджет на Община Плевен за 2022 година влиза в дневния ред на всички постоянни комисии в Общинския съвет на Плевен. „Документът е внесен официално в деловодството на Общинския съвет след проведеното публично обсъждане. Преди окончателното разглеждане и гласуване на Бюджет`2022, което ще се случи на сесията в края на този месец, той ще бъде обсъден от колегите и във всички постоянни комисии“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
Общият размер на бюджета на Община Плевен за 2022 г. е 156 353 023 лева, в т.ч. приходи за „Държавни дейности” – 93 248 594 лева и „Местни приходи” – 63 104 429 лева. На база приходите е формирана и разпределена и разходната част в същия размер. Посоченото в проекта разпределение е както следва:
„Образование“
Планираните средства за тази година отново са най-много – общо 67 173 694 лева. От тях 63 870 629 лева са за делегираните от държавата дейности, 959 965 лева – за местни дейности, за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – 2 343 100 лева.
„Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда“
Предвидени суми в размер на 22 819 011 лева, в т.ч. 832 720 лева за кметствата със самостоятелен бюджет. Финансира се изцяло с местни приходи.
„Икономически дейности и услуги“
Посочените в проекта средства са 9 686 961 лева за местни дейности и преходен остатък за транспорт – държавни дейности.
„Здравеопазване“
Записани 8 226 678 лева, в това число: за делегирани от държавата дейности 7 236 537 лева по ЗДБРБ за 2022 година и преходен остатък от 2021 година – 386 141 лева, за местните дейности 104 000 лева и за дофинансиране с местни приходи – 500 000 лева. С местни приходи е предвидено подпомагане на лица с репродуктивни и други здравни проблеми, както и подпомагане дейността на БАЛИЗ с 39 000 лева и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 500 000 лева за подпомагане разходите за издръжка в детските ясли.
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Планирани 8 251 818 лева – за делегирани от държавата дейности 6 682 818 лева по ЗДБРБ за 2022 година и преходен остатък от предходната година и за местните дейности – 1 569 000 лева.
„Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Заложените средства за 2022 година са общо 7 415 307 лева. Сумата включва: за делегирани от държавата дейности – 4 101 573 лева, за дофинансиране на делегираните от държавата дейност с общински приходи – 233 394 лева, за местни дейности – 3 080 340 лева. Включва група „Физическа култура и спорт“ със заложените средства за годината в размер на 501 729 лева, от които 500 000 лева – местна дейност и 1 729 лева /преходен остатък/ – държавна дейност. За група “Култура” средства са съответно 6 913 578 лева.
„Отбрана и сигурност“
Планираните средства са 1 628 986 лева. От тях 376 986 лева са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2022 година, а 1 252 000 лева – за местни дейности.
„Капиталови разходи“
С бюджетни средства в проектобюджета за 2022 година са общо 14 641 247 лева, в т.ч. за местни дейности – 11 137 070 лева, за държавни дейности – 3 504 177 лева. Освен с общински средства инвестиционни разходи се предвижда да бъдат финансирани и със средства от Европейския съюз – 12 634 280 лева.
Част от внесения проект за бюджет са и 13 приложения.

Подобни новини

Back to top button