НаукаОбразованиеСтранатаТехнологии

В десет лаборатории ще извършва дейност Центърът за компентност в Медицинския университет

В петък, 8 април 2022 година, официално се открива Центърът по компетентност Леонардо да Винчи в Медицинския университет в Плевен, съобщават от Университета. На церемонията ще присъстват Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, ръководството на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, екипите за изпълнение на проекта от партньорските организации – Медицински университет – Варна и Института по роботика към БАН, кметът на Община Плевен и областния управител, ръководството на МУ-Плевен, както и членовете на Настоятелството на висшето училище.
Медицинският университет в Плевен и партньорите завършиха изграждането на иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран Център за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3D медицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия. Целта на центъра е реализирането на високи постижения в научноизследователската дейност и в обучението на специалисти. През следващите 10 години центърът ще функционира на базата на високотехнологична проиновативна инфраструктура, включваща съвременно оборудване и специализиран софтуер. С това се цели да се повиши конкурентоспособността на съществуващите институции и да се стимулира предприемачеството в региона и страната. Ще се създадат възможности за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на нови знания и технологии, обучение на студенти, специализанти, докторанти и други клинични специалисти в целевите области: обща хирургия, гинекология, урология, УНГ, ортопедия, патология, медицинска генетика.

Изградена е високотехнологична инфраструктура на Центъра за компетентност и са обучени екипи от учени и изследователи за работа в новоразкритите 10 лаборатории. В Департамента по персонализирана медицина изградените лаборатории са по геномна медицина и прецизна онкология и по прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина. В Департамента по 3D Медицина са оборудвани Лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ и Лаборатория за изследване и обучение в среда на виртуална реалност. В Департамента по минимално инвазивна хирургия лабораториите са три: интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия; лаборатория за стереотактични вакум аспирационни биопсии и лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия към Института по роботика на БАН. В Департамента по роботизирана хирургия дейност осъществяват три основни лаборатории: Център по роботизирана хирургия в МУ-Плевен; Център по роботизирана хирургия в МУ-Варна и експериментална лаборатория по роботизирана хирургия към Института по роботика към БАН.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 23 695 179.29 лв., от които 20 140 902.40 лв. европейско и 3 554 276.89 лв. национално съфинансиране. Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН).

Подобни новини

Back to top button